Co udělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Pro žáky 9. ročníků
úterý 18.05.2021 |Mgr. Radmila Bayerová |Všechny aktuality

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy ...

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.

Co dělat  v případě přijetí?

  • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách daných středních škol zašlete řediteli školy zápisový lístek na tu školu, na kterou byl uchazeč přijat, a kterou si vybral pro další studium, tj. do 2. června 2021 (do 4. června 2021)
  • nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem
  • nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

POZOR: Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dále je možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Jak vyplnit zápisový lístek?

  • podle vzoru vyplňte červeně orámovanou část a odevzdejte osobně nebo pošlete doporučeně poštou na střední školu, na kterou jste byli přijati, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 2. června 2021

Co dělat v případě nepřijetí?

  • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí (pokud žák splnil kritéria přijímacího řízení)
  • nevyjde-li odvolání (nebo nebylo-li podáno), podívejte se na možnosti ve 2. kole na stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy
  • v případě, že žák v prvním kole přijímacího řízení neuspěje, může si podat přihlášku v dalším kole na jinou střední školu nebo jiný obor (neomezený počet)
  • uchazeči se mohou hlásit pouze na tu střední školu, která druhá a další kola vypisují (školy nemusí další kola vyhlašovat), přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách nebo na příslušném krajském úřadu, můžou se obrátit o pomoc na výchovného poradce

Další důležité kroky deváťáka

  • dokončit 9. ročník s dostatečným prospěchem a bezproblémovým chováním
  • doložit splnění povinné školní docházky zasláním kopie závěrečného vysvědčení na střední školu, nejpozději do dne, kdy se stane žákem střední školy (po 30.6. 2021).

 Další informace najdete v sekci: 2. stupeň - Volba povolání