Proč si vybrat naši školu

 • moderně vybavené učebny s interaktivním tabulemi, počítači, chromebooky a tablety
 • nepovinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku, povinný anglický jazyk je od 2. ročníku – ukázka hybridních učebnic 2. stupně
 • druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) se vyučuje od 6. ročníku (v jazykových skupinách) nebo od 7. ročníku (v nejazykových a sportovních skupinách)
 • francouzský jazyk vyučujeme formou zájmového kroužku
 • od 6. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy– více informací
 • sportovní úspěchy žáků nejen na krajské, ale také na celostátní úrovni
 • vyučujeme klasickou matematiku, kterou obohacujeme o prvky Hejného matematiky
 • orientace na výuku metodou RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
 • moderní přístup k výuce informatiky (programování, robotika, 3D tisk, virtuální realita)
 • metoda CLIL ve výuce, aktivní zapojení do mezinárodních projektů – Erasmus, eTwinning, partnerské návštěvy v zahraničí
 • příprava žáků k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka – Cambridge (YLE, KET, PET) – více informací
 • žákům 9. tříd nabízíme přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka
 • zapojení soutěží vyhlašovaných MŠMT a jiných celostátních soutěží (výtvarných, sportovních)
 • jsme školou spolupracující s organizací Mensa Česko
 • pestrá nabídka zájmových aktivit v ranní i odpolední družině
 • pravidelné akce školy: lyžařský kurz pro 1. i 2. stupeň, branný kurz pro žáky 8. ročníku, školy v přírodě, adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, Den jazyků, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, Maškarní bál školní družiny
 • integrace žáků se speciálními výukovými potřebami, na škole funguje školské poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovní poradci, metodik prevence)
 • jsme bezbariérová škola
 • blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí