Organizace činnosti

 1. Provozní doba ŠD je od 6.00 do 16.30 hodin.
  Provoz ŠD probíhá ráno od 6.00 - 8.00 hodin, odpoledne od 11.40 – 16.30 hodin.
  Žáci jsou prokazatelně seznámeni s řádem družiny, poučeni o bezpečném chování v prostorách družiny, jídelně, šatně, tělocvičně a při činnostech mimo budovu školy.
 1. Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
  • prostory družiny se otevírají v 6:00 hodin,
  • žáci přichází do šatny, kde se přezouvají a odkládají venkovní oblečení. Bezpečnost žáků je zajištěna přítomností vychovatelky/vychovatele. V průběhu dne je šatna uzamčena. Dále přechází na č. 61, 27, 28,  6, 63, kde se nachází herny vymezené pro činnost družiny,
  • ranní příchod žáků probíhá nejpozději do 7,00 hodin, potom se šatny zamykají,
  • do 7,40 h probíhají zájmové individuální nebo skupinové činnosti. Následně odchází žáci s vychovatelkou do šaten, odkud se rozcházejí do svých tříd.
  • Pohyb žáků a vzájemné předávání jsou organizačně zajištěny. Po skončení vyučování žáci 1. tříd odchází k obědu vždy s vychovatelkou, ostatní po 5. vyuč. hod. Po obědě se žáci shromáždí v učebně č. 63 - vedle školní jídelny a na odpolední činnosti přechází v doprovodu vychovatelky.
  • Bezpečnost je zajištěna přítomností vychovatelky v hernách ŠD.
  • Odchod žáků z družiny je stanoven na zadní straně zápisního lístku. Aktuální změna je doložena písemnou formou. Telefonické omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat.

V zájmu kvality a nerušeného průběhu zájmových činností doporučujeme odchody a vyzvedávání dětí do 13,30 hod. a po 15.00 hodině.

Organizace činnosti ŠD

Účastníci činnosti ŠD

 • Činnost ŠD je určena žákům školy.
 • Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1. – 3. třídy.
 • O přijetí žáka do družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Přihlášky obdrží zákonní zástupci v měsíci červnu. Písemná přihláška má platnost na příslušný školní rok. Jeho součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny. V průběhu školního roku mohou rodiče žáka z ŠD odhlásit.
 • Žák může být do ŠD přijat i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita ŠD.
 • Písemná přihláška je rodičům žáků prvních tříd předávána první školní den u ostatních ročníků v červnu daného školního roku.

 

Školní družina

různé akce jak pro děti, tak i pro rodiče