výchovný poradce 2. st.

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Radmila Bayerová 23 +420 556 209 244 radmila.bayerova

pátek 7:00 - 8:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky) - změna od 1.2.2023

 • Kariérové poradenství
 • Výchovné problémy – 2. stupeň
 • Individuální výchovný program – 2. Stupeň
 • Vede aktiv TU
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Spolupráce se SŠ
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, středisky výchovné péče, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, dětskými lékaři

výchovný poradce 1. st.

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Simona Segeťová 4 +420 556 209 238 simona.segetova

pondělí 13:00 – 14:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky)

 • Výchovné problémy – 1. stupeň
 • Individuální výchovný program – 1. stupeň
 • Práce s nadanými žáky
 • Spolupráce s třídními učiteli, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, středisky výchovné péče, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, dětskými lékaři

metodik prevence

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Alena Janiš Bolomová 50 +420 556 209 229 alena.bolomova

úterý 7:00 – 8:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky)

 • Neomluvená absence, záškoláctví
 • Prevence sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy)
 • Šikana, kyberšikana
 • Sebepoškozování
 • Spolupráce s třídními učiteli, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, středisky výchovné péče, Policii ČR, MěÚ, Krizové centrum, dětský lékař, Hasiči, Fokus

školní speciální pedagog

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Ivana Mutinová 37 +420 556 209 241 ivana.mutinova

středa 13:00 - 14:30 (individuální termín lze domluvit telefonicky)

 • Specifické poruchy učení
 • Vývojové poruchy chování
 • Individuální vzdělávací plán
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů
 • Spolupráce s třídními učiteli, učiteli, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem