Řád školní družiny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy pro školní družinu směrnici – vnitřní řád školní družiny.

Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Družina. Seznámení se vnitřním řádem ŠD potvrdí rodič svým podpisem na přihlášce do školní družiny.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, aktivního odpočinku a rekreace žáků, která kompenzuje zátěž během školního vyučování.

Činnost družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku, z kapacitních důvodů jsou přednostně přijímáni žáci 1. ročníku a dále postupně žáci vyšších ročníků, až do naplnění kapacity ŠD. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.  

1) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

Aktuální zprávy pro zákonné zástupce jsou zveřejněny na nástěnce u vrátnice školy.

Každý podnět či problém týkající se provozu ŠD, případně problém týkající se žáka, projednává zákonný zástupce s vychovatelkou/vychovatelem v přítomnosti vedoucí vychovatelky. 

Práva a povinnosti žáků

Co mohu

 • zapojit se do společné hry nebo si vybrat a požádat o vlastní, samostatnou hru,
 • říci vhodným způsobem vychovatelce/vychovateli své přání,
 • nevím-li si rady, nebo když mám problém požádat vychovatelku/vychovatele o pomoc.

Co bych měl

 • při vstupu do místnosti pozdravit,
 • v jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování,
 • slušně oslovovat své kamarády, nejlépe křestním jménem,
 • chodit vhodně oblečen s ohledem na plánované činnosti.

Co musím

 • oslovovat pedagogy – zaměstnance družiny – paní vychovatelko, pane vychovateli
 • vždy poslouchat pokyny vychovatelky/vychovatele,
 • při pohybu v prostorách školy i při činnostech družiny, které probíhají mimo budovu školy dbát na svou bezpečnost,
 • každé i malé zranění oznámit vychovatelce/vychovateli.

Co nesmím

 • odcházet mimo prostory učebny bez vědomí vychovatelky/vychovatele,
 • abych se nezranil (a) běhat po chodbách, schodech a učebnách,
 • házet hračkami i jinými předměty,
 • ničit svévolně hračky nebo zařízení družiny,
 • otvírat bez pokynů vychovatelky/vychovatele okna,
 • přinášet předměty, kterými bych mohl ohrozit zdraví a bezpečnost svých spolužáků,
 • slovně ani tělesně napadat své kamarády,
 • zůstávat po skončení činnosti družiny v prostorách školy,
 • přinášet nebezpečné a návykové látky,
 • hrát hry na mobilním telefonu.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

 • seznámit se s vnitřním řádem školní družiny,
 • písemně sdělit požadavek k odchodu žáka v jiném čase, než je stanoveno na přihlášce,
 • sdělit vychovatelce/vychovateli nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav,
 • v rámci stanovených pravidel v daném termínu na účet školy zaplatit poplatek (vyhláška o zájmovém vzdělávání §14),
 • z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je potřebné, aby rodiče respektovali požadavky vychovatelek/vychovatele ve směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky, papírové kapesníky, ručníky, nádobu na tekutiny apod.),
 • zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • pokud si rodiče bez předchozí informace nevyzvednou své dítě do ukončení provozu ŠD, kontaktuje vychovatelka/vychovatel zákonného zástupce telefonem a vyčká jeho příchodu. V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatelka o pomoc městskou policii, která se o dítě do příchodu rodičů postará. Pokud by se podobná situace častěji opakovala, bude tento stav nahlášen sociální komisi (zanedbání rodičovských povinností). V tomto případě může být žák z družiny na pokyn ředitele školy vyloučen.
 • zákonný zástupce má právo být informován o chování a zaměření zájmových aktivit svého dítěte,
 • nedoporučuje se žákům přinášet do ŠD cenné věci (tablety, MP3 přehrávače apod.) 
 • zákonný zástupce má právo navštívit po dohodě s ředitelem školy a vychovatelkou/vychovatelem školní družinu a sledovat činnost svého dítě,
 • zákonný zástupce má právo prostřednictvím školské rady sdělit své připomínky a podněty k činnosti družiny.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dozor vychovatelů, výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem.
 • ve všech prostorách školní družiny je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
 • všichni vychovatelé průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • vychovatelé jsou povinné v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat dohled nad žáky, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
 • vychovatelka/vychovatel provede poučení žáků na začátku školního roku, nepřítomné žáky poučí dodatečně. O poučení žáků provede učitel záznam do příslušné dokumentace.

Žáky seznámí zejména:

 • s vnitřním řádem školní družiny,
 • se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
 • se zákazem přinášet do školy věci, které souvisejí s prací ŠD,
 • se zákazem nosit do družiny návykové a psychotropní látky, alkohol a cigarety,
 • se zákazem hraní her na mobilních telefonech (pokud má žák mobilní telefon, má jej uložený v aktovce a použít jej může pouze k volání),
 • s postupem při úrazech, 
 • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatelů.  

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 • žáci mají k dispozici vhodné hry, knihy, vybavení k aktivním i spontánním činnostem v učebnách i ke hrám v okolí školy. V učebnách jsou jim veškeré materiály dostupné.
 • s majetkem školní družiny zacházejí žáci šetrně a s vědomím, že za jejich svévolné zničení nebo poškození může být od rodičů vyžadována náhrada.
 • žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce/vychovateli.

  

Školní družina

různé akce jak pro děti, tak i pro rodiče