Na naší škole pracuje žákovský parlament v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje jednak odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, ale také umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedení k odpovědnosti za svou činnost.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a etické výchovy.

 Stanovy žákovského parlamentu

 1. Členové ŽP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 2. Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 3. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvolání a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.
 5. Každý člen ŽP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŽP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 7. ŽP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŽP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10.   Členové ŽP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŽP.

Kompetence Žákovského parlamentu

 1. Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí;
 2. podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení;
 3. o připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení;
 4. podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči;
 5. pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

Pravidla chování v parlamentu

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

 Cíle Žákovského parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy,  zajišťovat zpětnou vazbu.
 2.  Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3.  Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4.  Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7.  Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
 8.  Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2023/2024:

Petra Kolypková - koordinátor Žákovského parlamentu

 1. A

Hrušková Beata a0819@komenskeho66.cz 

Orság Filip       a1519@komenskeho66.cz 

 1. B

Tomáš Knop b0619@komenskeho66.cz 

Tereza Sedlářová B1719@komenskeho66.cz 

 1. C

Ondřej Pavelka  c1319@komenskeho66.cz 

František Kutálek c0519@komenskeho66.cz 

 1. A

Michaela Rusňáková a5418@komenskeho66.cz 

Samuel Polášek a1518@komenskeho66.cz 

 1. B

Valentýna Kusá b1418@komenskeho66.cz 

Kateřina Kožená b1118@komenskeho66.cz 

 1. C

Lucie Blahušová c5818@komenskeho66.cz 

Lukáš Fryšara  a0318@komenskeho66.cz 

 1. A

Buršík Šimon  a0217@komenskeho66.cz 

Juříková Lucie a1117@komenskeho66.cz 

 1. B

Jan Rydzoň     b5517@komenskeho66.cz 

Nikol Derková c0317@komenskeho66.cz 

 1. C

Jakub Janoušek  b0917@komenskeho66.cz 

Vít Petřek   a2017@komenskeho66.cz 

 1. A

Jan Hrehor      a0916@komenskeho66.cz 

Bruno Nedvídek  a1416@komenskeho66.cz 

8.B

Barbora Stiborová      b1616@komenskeho66.cz 

Daniel Váňa    c1916@komenskeho66.cz 

 1. C

Eliška Hyplová  c0516@komenskeho66.cz 

Mariana Mrlinová   c5916@komenskeho66.cz 

 1. A

Ondřej Geryk  a0315@komenskeho66.cz 

Josef Maricius Hesek  c0915@komenskeho66.cz 

 1. B

Karolína Hrabovská     b0715@komenskeho66.cz 

Albert Toman b2515@komenskeho66.cz 

 1. C

Lukáš Marek    c4915@komenskeho66.cz 

Andrea Černochová    b0315@komenskeho66.cz 

 

MĚSÍC

AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Září

Letní kino

Říjen

Suit-Up Day/Hrdá škola

Listopad

Halloweenská párty  9.11.

Prosinec

Mikuláš

Leden

 

Únor

Valentýnská diskotéka 14.2.

Březen

Den společného umění/Hrdá škola 19.3.

 Palačinkový den ŽP 22. 3. (jen pro členy ŽP)

Duben

Velikonoční únikovka pro školní družiny  3.4. 

Den bez aktovek 8.4.

Květen

Barevný týden 13.5 – 17.5 (každý den přijít v jiné barvě oblečení)

Červen

Netradiční den ve škole  – sportovní soutěže s rodiči ?????

Schůzka s paní ředitelkou školy 17.6.