Dodatek k provoznímu řádu školní jídelny

Organizace provozu školní jídelny

Postup při výdeji pokrmů:

  • v první den nepřítomnosti žáka je strava vydána do jídlonosiče ve vymezeném čase (11:00 – 11:30)
  • dietní pokrmy jsou připravovány dle předpisů a k ohřívání se používá nádobí pouze k účelu diety
  • výdej pro cizí strávníky je prováděn časově oddělen (10:30 -11:00) do jídlonosičů a na talíř pouze ve vymezeném prostoru
  • po výdeji je vše důkladně dezinfikováno (stoly, židle, výdejní plochy)

Dodatek nabývá platnost 1. 3. 2022