Žáci šestých tříd volí své zaměření v následujících variantách:

Varianta 1 - Skupina s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka v klasické třídě (“jazyková skupina”) 

 • Žáci jazykové skupiny v klasické třídě začínají studovat druhý cizí jazyk (německý nebo francouzský) již od šesté třídy  v dotaci 2 hodiny týdně
 • Výuka cizích jazyků je vždy vedena aprobovanými pedagogy
 • Kapacita jazykových skupin je 30 žáků, do jazykové skupiny jsou žáci vybíráni podle následujících kritérií:
  1. prospěch v českém a anglickém jazyce (hodnocení z 5. ročníku)
  2. celkový prospěch (hodnocení z 5. ročníku)

Varianta 2 - Nejazyková skupina v klasické třídě

 • Žáci nejazykové skupiny v klasické třídě začínají studovat druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) až v 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně
 • V šestém ročníku mají misto druhého cizího jazyka zařazenu 1 h dějepisu a 1 h přírodovědných praktik

Varianta 3 - Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (“sportovní třídy”)

 • Žáci ve sportovních třídách mají posílenu hodinovou dotaci tělesné výchovy na 4 h TV
 • Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou žáci vybírání na základě testování pohybových schopností v rámci hodin tělesné výchovy
 • Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy začínají studovat druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) až v 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně

Aktuality - pro budoucí 6. třídy

Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch

pravidelně se účastníme vědomostních a sportovních soutěží