Žáci šestých tříd volí své zaměření v následujících variantách:

Varianta 1 - Skupina s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka v klasické třídě (“jazyková skupina”) 

 • Žáci jazykové skupiny v klasické třídě začínají studovat druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) již od šesté třídy  v dotaci 2 hodiny týdně
 • Výuka cizích jazyků je vždy vedena aprobovanými pedagogy
 • Kapacita jazykových skupin je 30 žáků, do jazykové skupiny jsou žáci vybíráni podle následujících kritérií:
  1. prospěch v českém a anglickém jazyce (hodnocení z 5. ročníku)
  2. celkový prospěch (hodnocení z 5. ročníku)

Varianta 2 - Nejazyková skupina v klasické třídě

 • Žáci nejazykové skupiny v klasické třídě začínají studovat druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) až v 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně
 • V šestém ročníku mají misto druhého cizího jazyka zařazenu 1 h dějepisu a 1 h přírodovědných praktik

Varianta 3 - Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (“sportovní třídy”)

 • Žáci ve sportovních třídách, které jsou na naší škole zaměřeny na volejbal, mají posílenu hodinovou dotaci tělesné výchovy:
 • v rozvrhu: 2 h tělesné výchovy + 2 h volejbalu
  mimo školní výuku: 1 hodinová nepovinná výuka plavání (St 14:00 – 14:45 h), volejbalový trénink pod vedením učitelů školy nebo profesionálních trenérů volejbalového klubu (Po + Pá 13:00 – 14:30 h, výuka ve škole končí 12:35 h)
 • Sportovní třídu mohou navštěvovat i žáci s jiným sportovním zaměřením - při souběhu aktivit má přednost jejich hlavní sport.
 • Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou žáci vybírání na základě testování pohybových schopností v rámci hodin tělesné výchovy (sledované disciplíny: kuželový běh 3 x 12 m, skok z místa, hod 1 kg medicimbálem
 • Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy začínají studovat druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) až v 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně
 • V šestém ročníku mají žáci dvě hodiny volejbalu namísto jedné hodiny češtiny- literatury a jedné hodiny dějepisu

Aktuality - pro budoucí 6. třídy

Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch

pravidelně se účastníme vědomostních a sportovních soutěží