O škole

HISTORIE  ŠKOLY

Slavnostní otevření školy proběhlo za přítomnosti čestných hostů 31.srpna 1984. První školní rok byl zahájen 4.září ve 23 třídách.

Nedílnou součástí školy jsou specializované třídy pro děti s vývojovými poruchami učení, nejdříve od 3.ročníku v rámci 1.stupně, od září roku 1991 pak postupně vždy po jedné třídě v rozsahu 3. až 9.ročník.

V roce 1986 začaly na škole vznikat od 6.ročníku specializované sportovní třídy zaměřené na volejbal (dívky). Postupně byly tyto kolektivy doplňovány o talenty z dalších sportovních odvětví (kopaná a košíková). Systematická práce s talentovanou mládeží, propracovaný systém sportovní přípravy školy a s ní spojené sportovní výsledky vedly k přechodu talentů do volejbalových a fotbalových klubů, k přestupu mladých volejbalistek do reprezentačních družstev. MŠMT připravilo od září 1999 projekt intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Ve spolupráci s volejbalovým oddílem jsme získali od školního roku 1999/00 statut školy s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od září roku 2000 vznikla volejbalová třída složená z chlapců i děvčat.

Dále spolupracujeme s oddílem kopané v Novém Jičíně. V rozsahu 6.–9.ročníku, se souhlasem rodičů, zařazujeme talentované děti do specializovaných sportovních tříd.

Výsledkem dlouhodobé a systematické sportovní přípravy jsou výrazné úspěchy ve sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje, České republiky i mezinárodní.

Od školního roku 1992 jsme nabídli žákům 2.ročníku výuku anglického a německého jazyka formou jazykových kurzů. MŠMT odbor jazykového vzdělávání nám povolil od začátku škol.roku 1993/94 experimentální výuku cizích jazyků již od 3.třídy. Na základě vzdělávacích výsledků pak od 1.9.1996 byla naše škola zařazena do seznamu škol s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žákům 2.ročníku i nadále nabízíme jazykové kurzy anglického a německého jazyka a na základě výběrového řízení jsou tyto děti, se souhlasem rodičů, vřazeny od 3.ročníku do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Škola úzce spolupracuje s PPP a Dětským centrem v Novém Jičíně, postupně byly provedeny stavební úpravy, škola byla vybavena speciálním zařízením tak, aby se tělesně postižené děti mohly zúčastnit běžné výuky, byla vybudována bezbariérová škola.

K datu 1.1.1992 získala škola právní subjektivitu, jejímž zřizovatelem je město Nový Jičín.

Ve všech ročnících probíhá výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. V rámci profilace vzdělávacího programu máme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s dyslektickými třídami pro děti s vývojovými poruchami učení a jsme bezbariérovou školou pro handicapované žáky.

Cílem naší školy je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy je směrována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch. Snahou školy je vytvořit partnerský vztah mezi žáky a učiteli,který umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Celý program je zaměřen na zdraví, duševní a tělesnou pohodu všech žáků a pracovníků školy.