Zájezd do Velké Británie

16.6.2015 at 11:28

Žáci 9.C darovali velkou část svého třídního rozpočtu fondu UNICEF

1.7.2015 at 08:19

 Velkou část svého třídního fondu žáci 9. C neinvestovali ani do rozlučkového reje, ani si jej nerozdali mezi sebe. Rozhodli se pro daleko šlechetnější počin.  Ve velké debatě se většinově shodli na tom, že pomohou 40 malým dětem zasláním příspěvku na očkovací vakcíny proti obrně, čímž jim zachrání život.

Druhý dar prosadili zejm. hoši, nadšení fotbalisté, a to zaslání 4 fotbalových míčů v rámci projektu Dárek pro život. Tyto míče budou zaslány do jedné ze 157 nejchudších zemí světa, kde UNICEF rozvíjí své programy a kde je takové pomoci nejvíce zapotřebí.

 

 Zpracovala Mgr. Petra Běhalová

Němčina jinak

26.6.2015 at 15:32

 

„3 dny …“

25.6.2015 at 09:45

                V letošním školním roce tým pedagogů z naší školy připravil v  rámci průřezových témat Ochrana člověka za mimořádných událostí a Enviromentální výchova pro žáky 8. ročníku aplikační kurz s názvem „3 dny …“.

    

                Pobytový kurz pro 53 žáků, 30 dívek a 23 chlapců, se uskutečnil v areálu Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v údolí řeky Moravice ve dnech 17. – 19. června 2015. Kromě učitelů  –  M.Balová, J.Boudová, R.Bárta a K.David – se na organizaci, průběhu a materiálovém zabezpečení kurzu podíleli i pracovníci Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích.

Cílem kurzu byla aplikace teoretických znalostí o poskytování pomoci druhým, o sebeochraně a aplikace enviromentálních znalostí získaných ve škole. Šlo také o zlepšení praktických dovedností dětí, jejich fyzické zdatnosti, schopnosti vypořádat se s nenadálými situacemi a v neposlední řadě i o zlepšení komunikačních dovedností a týmovou spolupráci.

Po absolvování kurzu jsou tedy děti schopny se orientovat v přírodě nejen pomocí mapy
a buzoly, ale i podle přírodních útvarů a jsou schopny v přírodě nouzově přenocovat. Chovají se v souladu s přírodou, ale uvědomují si i možná rizika pobytu v přírodě. Jsou vybaveny vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci a o evakuaci zdravotně znevýhodněných. Uvědomují si nebezpečí povodní a záplav, zvládají základy manévrování při evakuaci na gumovém člunu na tekoucí vodě. Dodržují pravidla bezpečnosti při aktivitách na lanech a boldrovací stěně a jsou schopny tyto překážky překonat. Jednají podle zásad bezpečnosti na střelnici a zvládají střelbu ze vzduchovky vleže.

Kurz byl realizován formou prožitkové pedagogiky především za použití různorodých aktivit v přírodě. Žáci byli rozděleni do čtyř týmů po 13 – 14. Absolvovali praktický výcvik chování v různých situacích a byli aktivizováni prvky osobnostní výchovy k rozvoji sebedůvěry, individuální zodpovědnosti, skupinové soudržnosti, ke zlepšení schopnosti posuzovat pozitivní i negativní procesy ve skupině.

Forma aplikačního kurzu byla zvolena proto, že pokud je výuka realizována intenzivním praktickým výcvikem, jsou výsledkem nejen dovednosti, ale i trvalejší teoretické znalosti. Žáci jsou pozornější, daleko ochotněji přijímají sdělované a berou výcvik jako hru. Velký význam mělo pro žáky vzájemné učení, kdy nositelem nějaké nové znalosti nebo dovednosti nebyl učitel, ale spolužák.

Aktivity v přírodě byly zvoleny proto, že tyto aktivity rozvíjejí takové schopnosti, postoje, dovednosti, znalosti, které jsou důležité pro budoucnost – sebedůvěra, spolupráce, důvěra v druhé, schopnost vyjednávat a rozhodovat se, schopnost kritického myšlení a řešení problémů, tvořivost, vynalézavost, přejímání odpovědnosti za vlastní činy, zpětné hodnocení jednání vlastního i druhých
a také zdatnost a upevňování zdraví.

Výuka byla rozdělena na osm vzdělávacích jednotek. Každá vzdělávací jednotka měla teoretickou část, která byla zaměřena na vysvětlení pravidel bezpečnosti a chování při konkrétní aktivitě, a praktickou část, ta byla věnována nácviku a zdokonalování nových dovedností většinou formou skupinové práce nebo práce ve dvojicích.

Pro hodnocení dosažených cílů byla vytvořena následující kritéria: žák dodržuje pravidla bezpečného chování v různých prostředích, překonává jednodušší přírodní překážky, chová se v souladu s přírodou, používá správné postupy při sebeochraně a poskytování pomoci druhým.

Žáci byli hodnoceni podle výsledků dosažených ve vědomostním testu (forma finské stezky),  podle aktivity při skupinové práci a praktické prezentace znalostí a dovedností.

Kromě povinných témat si žáci mohli zahrát malou kopanou, plážový volejbal, badminton, zdokonalit se v morseovce a prstové abecedě. Našli si čas i na obyčejný „potlach“.

 Mgr. Jarmila Boudová, 22. 6. 2015

Zájezd do Německa

25.6.2015 at 06:25

Pomáhejme trochu jinak aneb děti pomáhají dětem

25.6.2015 at 06:13

Každý z nás může pomoci lidem v neštěstí, nemoci, nouzi. Stačí si jen vybrat jak.

Ve školním roce 2014/2015 jsme se my, žáci obou stupňů naší školy, zapojili do humanitární sbírky pro misie v zemích třetího světa, při které spolupracujeme s Občanským sdružením OMEGA PLUS v Kyjově. A co jsme sbírali? To, co už sami nepotřebujeme.

Podařilo se nám shromáždit 650 kusů použitých a orazítkovaných známek z pohlednic a dopisů. Ty nejvíce přibývaly kolem Vánoc a po Velikonocích. Všechny známky nasbírané ve střední Evropě se soustředí v německém Schonstattu. Tam dochází k jejich třídění a uspořádávání podle požadavků filatelistických společností, od kterých známky nakupují různí sběratelé. Za takto získané peníze jsou pořizovány potřebné věci pro děti v misiích (např. 1 známka = 1 krajíc chleba, 100 známek = 1 vakcína; 300 známek = oběd pro 10 dětí ve školce).

Sbíráme také dioptrické a sluneční brýle. Brýle, které sami nepoužíváme, leží založené někde na dně zásuvky či skříně. Jejich darováním chceme pomoci těm, kteří si nemohou brýle sami koupit. Snad se nám podaří pomoci 29 dětem.

Další možností pomoci, do které jsme se zatím pustili jen váhavě, je pletení bavlněných obvazů pro malomocné v Africe a Indii. Těch máme jen sedm. Pletení obvazů je sice nenáročná práce, ale málokdo z nás ji umí. A navíc vyžaduje trpělivost. Plete se totiž z tenké příze Sněhurka na jehlicích č.2, takže to pomalu přibývá. Doufáme, že do příštího roku se nás naučí plést více, a asi zkusíme zapojit i naše babičky, ty naštěstí plést umějí.

Do humanitární sbírky, která nic nestojí, ale může hodně pomoci, se chceme znovu zapojit i v příštím školním roce. A myslíme si, že bychom mohli být úspěšnější než letos.

 Žáci ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně