Výsledky mezinárodních zkoušek z anglického jazyka

4.12.2020 at 06:59
V sobotu 10. října se konaly mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (odložený jarní termín). Žáci měli svou přípravu o něco těžší, protože se od jara 2020 připravovali pouze online cestou. O to více nás těší jejich výsledky, které již máme k dispozici:
a) YLE Movers absolvovalo 5 žáků, z toho 3 s plným počtem bodů
b) YLE Flyers absolvovala 7 žáků, z toho 4 s plným počtem bodů
c) KET pak absolvovalo 11 žáků, z tohoto počtu pak 6 žáků získalo certifikát B1.
 
Jsme na Vás moc pyšní a děkujeme za krásnou reprezentaci školy:-). Doufáme, že nám situace umožní otevřít nové přípravné kurzy v druhém pololetí 2021.
PhDr. Alexandra Habdasová

Ekosoutěž 2020 

2.12.2020 at 21:45

Naše škola se přihlásila do soutěže ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů.  Akci organizoval a finančně podpořil  Odbor životního prostředí města Nového Jičína, SVČ Fokus, MKS a Technické služby města Nový Jičín.

Třídní kolektivy ze zapojených škol se snažily vysbírat a odevzdat co nejvíce kusů vysloužilého elektra. 

I když průběh soutěže ovlivnila mimořádná opatření, podařilo se na naší škole díky úsilí třídních učitelek, zájmu ze strany žáků i spolupráci s rodiči odevzdat celkem 1388 vyřazených spotřebičů. Největší podíl na celkovém výsledku školy patří třídě 5.A pod vedením paní učitelky Horutové. Odevzdali 424 kusů elektra a právem získali první místo a zaslouženou finanční odměnu. Dalšími oceněnými třídami se staly 1.A, 3.B a 4.A.

Vítězným třídám gratulujeme! 

Poděkování také patří nejen členům ekohlídky, kteří se sběrem pomáhali, ale úplně všem, kteří se do projektu aktivně zapojili a vysloužilé elektrospotřebiče nasměrovali na cestu recyklace.

Mgr. Jaroslav Pavlík

Informace o nástupu žáků k prezenční výuce od 30.11.2020

26.11.2020 at 09:49

Žáci 1. stupně – 1. až 5. třídy

 • Vstup do budovy školy bude organizován dozorem.
 • Žáci 1. stupně mají vyhrazen čas na vstup do budovy školy od 7.40 do 7.50 hodin, vstupují školy plynule hlavním vchodem, před školou dodržují rozestupy a mají ústa i nos překryté rouškou.
  • Žáci 1. – 3. tříd jdou hlavním vstupem (nejdou do šaten!) a přezouvají se přímo u svých tříd.
  • Žáci 4.A a 5.A jdou také hlavním vstupem přímo do tříd a v 1. hodině si s TU vyzvednou přezůvky (včetně pytlíků) a přesunou si věci do nově označené šatny.
  • Žáci 4.B, 4.C, 5.B, 5.C se nepřezouvají, pouze procházejí šatnami, kde si vyzvednou přezůvky a odchází do své třídy – dohled TU. V průběhu výuky TU zajistí přenesení věcí do nově označených šaten.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu ve Škole online v určených učebnách. O přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, po celou dobu vyučování nosí žáci i zaměstnanci školy roušky (učitel může v nezbytných případech použít štít).
 • Vyučující a dozor zajistí pravidelné větrání v průběhu výuky i o přestávkách. 
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Z personálních a organizačních důvodů bude provoz školní družiny od pondělí 30. 11. 2020 omezen na dobu od 6:00 – 16:00 hodin a pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.

Žáci 2. stupně – 6. až 9. třídy

V týdnu od 30. 11. se vzdělávají prezenčně – ve škole třídy: 6.ABC, 7.AB, 9.ABC.

Žáci 7.C a 8.ABC zůstávají na distanční výuce.

 

V týdnu od 7. 12. se vzdělávají prezenčně – ve škole třídy: 7.C, 8.ABC, 9.ABC.

Žáci 6.ABC a 7.AB se vzdělávají distančně.

V tomto systému organizace výuky se budou žáci po týdnech střídat.

 • Vstup žáků, kteří přicházejí do školy, bude organizován dozorem.
 • Žáci 2. stupně mají vyhrazen čas na vstup do budovy školy od 7.50 do 7.58 hodin mimo třídy 9.A a 9.B – viz. níže. Žáci se nepřezouvají, pouze procházejí šatnami, kde si vyzvednou přezůvky a odchází do určené třídy dle rozvrhu ve Škole online. V průběhu výuky TU zajistí přenesení věcí do nově označených šaten.
 • Žáci 9.A a 9.B vstupují do školy vchodem od hřiště: 
  • 7:40    9.A      odložení věcí v šatně Tv na č. 91 a přesun na č. 81
  • 7:50    9.B       odložení věcí v šatně Tv na č. 96 a přesun na č. 94
 • Ráno odemyká i zamyká šatny služba na vrátnici, po skončení výuky si šatnář půjčí klíče od šatny na vrátnici.
 • Žáci vstupují do školy plynule, před školou dodržují rozestupy a mají ústa i nos překryté rouškou.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu ve Škole online v určených učebnách. O přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • Při dělení tříd na skupiny odvádí žáky do jiné učebny hromadně před zvoněním příslušný učitel.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, po celou dobu vyučování nosí žáci i zaměstnanci školy roušky (učitel může v nezbytných případech použít štít).
 • Vyučující a dozor zajistí pravidelné větrání v průběhu výuky i o přestávkách. 
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče pouze v době od 14:00 do 14:20 hodin.
 • Čekací třída je do odvolání zrušena. Na odpolední výuku čekají žáci ve třídě, ve které bude výuka probíhat.

RNDr. Jitka Hanzelková

Připojený odkaz: https://koronavirus.edu.cz/

 

 

Výběr stravného na měsíc prosinec

18.11.2020 at 08:31

Výběr stravného na měsíc listopad proběhne 23.11. a 24.11. 2020 v době od 7:00 – 15:00h

 

Předpokládaná cena stravného (16 vyučovacích dnů):

žáci MŠ           do 6 let           (á 19 Kč)         304,-

žáci ZŠ            7- 10 let          (á 22 Kč)         352,-

žáci ZŠ            11– 14 let        (á 25 Kč)         400,-

žáci ZŠ            15– 18 let        (á 29 Kč)         464,-

cizí strávníci    talíř                  (á 69 Kč)         1 104,-

cizí strávníci    jidlonosič        (á 71 Kč )        1 136,-

 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Výuka 1. a 2. tříd od 18.11.2020

13.11.2020 at 11:25

Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd bude opět zahájena ve středu 18. listopadu, a to podle platného rozvrhu.

Dodržujeme:

 1. Homogenitu třídy, tzn., že se nesetkají žáci z různých tříd ani v šatnách (žáci odkládají obuv a oděv ve třídě), ani o přestávkách, v jídelně či družině (nové složení skupin – vždy žáci z jedné třídy).
 2. 3R – roušky (nasazené po celou dobu přítomnosti ve škole; každý žák musí mít na den aspoň 2 roušky), rozestupy min. 2 m (při příchodu do školy), ruce (časté mytí a dezinfekce).
 3. Časté větrání – o přestávkách i v půli vyučovací hodiny.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené děti z 1. a 2. třídy denně od 06.00 do 16.30 hodin.

Na všechny děvčata a chlapce se těší paní učitelky, asistentky i vychovatelky.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy.