Výdej zápisových lístků na střední školy

20.4.2020 at 09:08

Termín vydání zápisových lístků na SŠ

pondělí 27. 4. a v úterý 28. 4. 2020 vždy od 10 do 12 hodin před vrátnicí školy.

V případě, že si zápisový lístek v daném termínu nevyzvednete, bude možnost si jej vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách (pondělí a středa 7-14hodin).

Více informací podá Mgr. Radmila Bayerová (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).

Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

17.4.2020 at 11:27

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Následující dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Vaše dítě nastoupilo od 25.5.2020 do školy a zatím jste je nepřihlašovali. 

PRODLOUŽENÍ termínu odeslání dotazníku – do pondělí 18.5.2020.

Obědy pro děti ve škole budou zajištěny, provoz školní družiny pro v dotazníku přihlášené žáky od 11:45 do 16:00 h.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně:  zde

Aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy

7.4.2020 at 11:20

Vážení rodiče, milí žáci,

informace o přijímacím řízení aktualizujeme zde 

Bližší informace k přijímacímu řízení poskytuje Mgr. Radmila Bayerová (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).

O distribuci zápisových lístků Vás budeme informoval přes ŠOL.

PhDr. Alexandra Habdasová

Organizace zápisu do 1. třídy

30.3.2020 at 20:34

Zákonní zástupci dětí, které k 31. 08. 2020 dosáhnou věku šesti let, jsou dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinni přihlásit je k zápisu k povinné školní docházce.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce a zápisový list vyplňte doma a v termínu od 6. dubna do 24. dubna 2020 dodejte do školy jedním z těchto způsobů:

  • datovou schránkou – ID datové schránky:  2uzsqr9 
  • emailem s elektronickým podpisem na adresu  sekretariat@komenskeho66.cz
  • doporučeným dopisem poštou na adresu ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o., Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
  • přineste osobně do školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

37 odst. 1) Školského zákona – Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

V případě zájmu o odklad školní docházky vyplňte žádost o přijetí a současně i žádost o odklad.

Do 30. 4. 2020 doložte ke své žádosti odborné posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při pozdějším termínu přešetření ve školním poradenském zařízení volejte na číslo 732 833 527.

 

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

  1. na vývěsce před vchodem do budovy Základní školy Nový Jičín, Komenského 66
  2. na webových stránkách školy komenskeho66.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přiděleném registračním čísle Vás budeme informovat emailem na adresu zapsanou v zápisovém listě.

RNDr. Jitka Hanzelková

 

Připojené dokumenty:

Žádost o přijetí a odklad školní docházky

Zápisní list

Vyhlášení zápisu

Kritéria přijímání žáků

Právo nahlížet do spisu a vydání rozhodnutí

Jak můžete před nástupem do školy pomoci svým dětem

Domácí výuka a psychohygiena

18.3.2020 at 10:31
V dokumentech, které vypracovala pro rodiče žáků školní psycholožka ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, najdete  nejen výčet aplikací a nástrojů pro vzdálenou výuku, ale také  psychologická doporučení jak tuto neznámou situaci co nejlépe zvládnout.
 
 
PhDr. Alexandra Habdasová