ZDRAVÁ ŠKOLA

Dne 21.8.2012 byl schválen  Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko projekt „Zdravá škola“ spolufinancovaný z prostředků Evropské unie (reg. č. CZ.1.10/3.2.00/05.01307).

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce a modernizace 2 školních tělocvičen a jejich nářaďoven s ohledem na jejich fyzickou zastaralost a nedostatečnost vybavení.

Dále bude provedena modernizace učebny pro výuku Výchovy ke zdraví.

Fyzická realizace projektu začala 8.7.2013.

Fyzická realizace projektu byla ukončena 24.2.2014.

Modernizovaná učebna a nový „kabát“ tělocvičen na ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 získala v rámci Regionálního operačního  programu  NUTS II Moravskoslezsko pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01307 dotaci na projekt „Zdravá škola“. Z rozpočtu Regionální rady byla poskytnuta dotace do výše 85% celkových způsobilých výdajů projektu a ve výši 15% se podílelo na spolufinancování způsobilých výdajů město Nový Jičín.

V rámci projektu došlo:

  • ke zmodernizování učebny pro výuku Výchova ke zdraví, Výchova k občanství a Svět práce v rámci předmětu Pracovní činnosti. Odborná učebna je vybavena novým nábytkem, interaktivní výukovou technikou s příslušenstvím a multimediální katedrou, potřebnými digitálními přístroji a pomůckami pro žáky včetně tří pracovních digitálních hnízd  pro společné práce žáků. Rovněž bude využíváno hlasovací zařízení k testování probraného učiva.
  • nově rekonstrukcí prošly i obě tělocvičny, ve kterých byla nahrazena stávající nevyhovující podlaha odpruženou podlahou palubkovou včetně nového obložení stěn a nevyhovující osvětlení nahrazeno novým. Plně bude využíváno v rámci výuky tělesné výchovy i v rámci volnočasových aktivit dětí nové sportovní vybavení.

Na základě výběrových řízení stavební práce a elektroinstalace prováděla firma Nosta,s.r.o. vybavení učebny firma Moderní škola a vybavení tělocvičen firma Dor- sport. Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována k 30.4.2014 a současně podána  žádost o platbu.

Cílem projektu bylo a nadále zůstává dosáhnout maximální kvality výuky žáků, která umožní aktivní a tvůrčí přístup žáků probíranému učivu  zároveň vzbudí zájem o učivo. V oblasti pohybových aktivit je cílem zapojení co největšího počtu žáků jak v rámci výuky, tak v rámci využití volného času.  Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a zaměřením na volejbal může díky realizace projektu  lépe rozvíjet  sportovní vyžití žáků, zajistit dostatek  pohybových aktivit, zlepšit fyzickou kondici dětí   a přispět ke smysluplnému trávení jejich volného času.a dosažení lepší fyzické, zdravotní a duševní kondice žáků.