ŠKOLA

CO VAŠEMU DÍTĚTI MŮŽEME NABÍDNOUT ?

V oblasti výuky a vzdělání

 • Od 1. ročníku možnost výuky anglického  jazyka formou jazykového kurzu
 • Od 3. ročníku, po složení přijímacích zkoušek, možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou jazyků
 • V jazykových třídách od 6. ročníku výuku druhého cizího jazyka
 • V rámci 1. stupně zařazováno projektové vyučování a bloková výuka
 • V 6. ročníku zařazení žáků do sportovní třídy se zaměřením na volejbal a další sportovní aktivity
 • Vzdělání tělesně postižených dětí – bezbariérová škola
 • Speciální třídy pro děti s vývojovými poruchami učení ( od 3. do 9. ročníku)
 • Ozdravné pobyty v přírodě
 • Soustředění žáků sportovních tříd
 • Zájezdy do zahraničí (Anglie, Rakousko, Německo)

V oblasti zdraví a duševní pohody

 • Zařazování oddychových chvilek v době výuky
 • Relaxační program v průběhu přestávek (stolní tenis, pobyt v atriu – košíková průlezky, kuželky)
 • Svačiny a pitný režim
 • Možnost zakoupení svačin formou bufetového prodeje ve školní jídelně
 • Stravování s důrazem na zdravou výživu

Materiální vybavení školy

 • Tři plně vybavené jazykové učebny s interaktivní tabulí
 • Čtyři  počítačové učebny
 • Učebny pro 1. a 2. ročník s interaktivní tabulí
 • Odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, matematiky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, literární výchovy, výtvarné a hudební výchovy, školní knihovna
 • Cvičnou kuchyň, dílny pro kovo a dřevo, školní pozemek
 • Dvě tělocvičny a školní hřiště
 • K dispozici: školní počítačová síť, postupné doplňování vybavení učeben dataprojektory a notebooky.

Škola nabízí žákům zajímavý program i mimo vyučování

 • Kurzy hry na flétnu
 • Širokou nabídku nepovinných předmětů a kroužků např. základy ovládání počítače, Internet, modelářství, vaření, dramatická výchova, jóga, zpívání s kytarou, dovedné ruce, keramická dílna, pohybové a sportovní aktivity
 • Internetová kavárna
 • Školní družina s provozem ráno od 6.00 hod., odpoledne do 16.00 hod. a pestrou nabídku činností (plavání, bruslení, pravidelné návštěvy kina, práce na počítačích, využití tělocvičny a školní hřiště, celodenní autobusový výlet, maškarní ples)