Školní poradenské pracoviště

Schéma poskytování poradenských služeb na škole:

 

Výchovný poradce – volba povolání – vedoucí poradenského centra

 

Mgr. Bayerová R.
Konzultační hodiny: místnost č. 23

Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické.
O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Pro žáky a ped. pracovníky Pro rodiče
Pondělí – Pátek dle potřeby Čtvrtek 15.00 – 16.00

 

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence.
 • metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a zodpovídá za jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • v rámci svých kompetencí zodpovídá za výstupy a zabezpečuje styk s jinými institucemi a orgány (policie, soc.odb, úřad práce….)
 • v rámci školy zodpovídá za realizaci projektu „práce s nadanými dětmi“
 • v rámci své zodpovědnosti zodpovídá za správnost statistických výkazů
 • zpracovává plán práce, který je přílohou plánu práce školy

 

Poradenské činnosti:

 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
  • koordinuje hlavní oblasti kariérového poradenství- mezi kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka,
  • provádí základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  • provádí individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  • zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 • vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek) u těchto žáků.
 • poskytuje služby kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

 

V oblasti práce s nadanými žáky:

 

 • provádí screening a evidenci nadaných dětí ve škole, vede přehled nominací.
 • koordinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků ve škole.
 • metodicky vede učitele školy při vzdělávání nadaných žáků (metody obohacování a prohlubování učiva, metody vnitřní diferenciace).
 • spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťovat výuku předmětů, které jsou oblastí zájmu nadaných žáků, na úrovni vyššího stupně.
 • spolupracuje se školním psychologem v oblasti nadání formou pravidelných konzultací.
 • pravidelně sleduje nové trendy v oblasti vzdělávání nadaných a poskytuje informace o těchto trendech ostatním pedagogickým pracovníkům.
 • informuje pedagogické pracovníky školy o vzdělávacích akcích na téma vzdělávání nadaných žáků, případně tyto akce sám organizuje; získává a poskytuje informace o aktivitách různých sdružení zaměřujících se na práci s nadanými, o mimoškolních akcích pro nadané děti (letní tábory, nejrůznější kroužky…) apod.
 • Zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků školy.

Metodik prevence
Mgr. Lucie Halamíčková

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O všech vede písemnou dokumentaci.

Konzultační hodiny:  místnost č.14

Pro žáky a ped. pracovníky Pro rodiče
Pondělí – Pátek dle potřeby Úterý 15.00 – 16.00

Metodické a koordinační činnosti

 • metodicky vede činnost učitelů školy v oblasti prevence soc.pat.jevů (vyhledávání problémových jevů chování a preventivní práce s tř.kolektivy)
 • řídí aktiv třídních učitelů
 • koordinuje
  • tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy
  • a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších soc.patol.jevů
  • vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence soc.pat.jevů
  • přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzděl.procesu a na integraci žáků/cizinců (prevence rasismu, xenofobie)
  • spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence soc.pat.jevů
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu soc.pat.jevů
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči spec.poradenských zařízení v rámci prevence soc.pat.jevů
 • vede písemné záznamy o své činnosti v souladu se zák.č.101/2000Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • kontroluje zápisy výchovných opatření v ped.dokumentaci
 • v rámci své zodpovědnosti zodpovídá za správnost statistických výkazů
 • zpracovává plán práce, který je přílohou plánu práce školy

Informační činnosti

 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice soc.pat.jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné informace a zkušenosti
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence soc.pat.jevů.

Poradenská činnost

 • Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy soc.nežádoucího chování, poskytuje jim poradenské služby, popř. zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.
 • Spolupracuje s tř.učiteli při zachycování signálů spojených s možností rozvoje soc.pat.jevů jednotlivců i kolektivu.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb školou a specializovanými školskými zařízeními.

Školní speciální pedagog

Mgr. Mutinová Ivana

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny: místnost č.37

Pro žáky a ped. pracovníky Pro rodiče
Pondělí – Pátek dle potřeby Čtvrtek 15.00 – 16.00

Po osobní domluvě kdykoliv.
Krizová intervence okamžitě.

Metodické a koordinační činnosti

 • připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby na škole.
 • kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • participuje na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • poskytuje metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • koordinuje a metodicky vede pedagogické asistenty ve škole.
 • vede dokumentaci případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa.
 • v rámci své zodpovědnosti zodpovídá za správnost statistických výkazů.
 • zpracovává plán práce, který je přílohou plánu práce školy.

Depistážní činnosti:

 • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami):

 • diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka (shromažďuje údaje o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analyzuje získané údaje a vyhodnocuje je.
 • vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 • V oblasti realizace intervenčních činností sleduje následující:
  • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
  • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
  • participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
  • průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
  • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
  • participuje na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka
  • konzultuje s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

Konzultace odborníků pro rodiče nabízí Výchovný ústav, střední škola  a školní jídelna Nový Jičín  (konzultační hodiny zde)