ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc našim žákům, jejich zákonným zástupcům i učitelům. Hlavní náplní je pomáhat žákům zvládat výchovně vzdělávací požadavky s ohledem na jejich individuální možnosti a případná rizika, která by je mohla negativně ovlivnit.

Poradenská služba poskytována ve škole je zprostředkována výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem. Její činnost probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, vyučujícími, asistenty pedagoga a zákonnými zástupci žáků. Škola intenzivně spolupracuje s poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Středisko výchovné péče) a dalšími institucemi.

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 je zapojena do projektu „Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání – zajišťování podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných žákům.

Školní poradenské pracoviště  konzultační hodiny a více informací

Zařazení do pokusného ověřování Individuálního výchovného plánu

Naše škola je od ledna 2013 zařazena do projektu  ministerstva školství –Individuální výchovný plán. Je zaměřen na žáky,  u kterých se projevuje rizikové chování. Je také zaměřen na nové formy spolupráce s rodinou. Bude řešit problémy s agresivitou, vulgárním chováním, kouřením, pitím alkoholu, drogami a dalšími závažnými přestupky proti školnímu řádu, které ohrožují žáky i jejich okolí.

Jedná se o dohodu s rodiči nebo zákonnými zástupci, u jejichž dětí se objevují opakované výchovné problémy.