ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Výchovný poradce 2.st. –  Mgr. Radmila Bayerová (č. 23)     

středa 15.00 – 16.00   

 • Kariérové poradenství
 • Výchovné problémy – 2. stupeň
 • Individuální výchovný program – 2. Stupeň
 • Vede aktiv TU
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Spolupráce se SŠ
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, SVP, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, PPP, SPC, dětský lékař

Výchovný poradce 1.st. –  Mgr. Simona Segeťová (č. 4)        

pondělí 13.00 – 14.00

 • Výchovné problémy – 1. stupeň
 • Individuální výchovný program – 1. stupeň
 • Práce s nadanými žáky
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, SVP, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, PPP, SPC, dětský lékař

Metodik prevence  –  Mgr. Alena Bolomová (č. 14)        

úterý 7.00 – 8.00

 • Neomluvená absence, záškoláctví
 • Prevence sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy)
 • Šikana, kyberšikana
 • Sebepoškozování
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, SVP, Policii ČR, MěÚ, Krizové centrum, dětský lékař, Hasiči, Fokus

Školní speciální pedagog  –  Mgr. Ivana Mutinová (č. 37)         

čtvrtek 14.00 -15.00

 • Specifické poruchy učení
 • Vývojové poruchy chování
 • Individuální vzdělávací plán
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Spolupráce s PPP, SPC

vzdělávací videa: 

Když dětem nejde čtení

anotace videa: Když se vaše dítě při čtení „zasekává“, domýšlí slova, zaměňuje písmena, čte nejdříve pro sebe „v duchu“ a pak teprve nahlas či má jiné obtíže při čtení, je potřeba toto řešit. Jak postupovat? Čeština má různou obtížnost slov. Proto je nutné nejdříve zjistit, která slova vaše dítě ještě přečte bez problémů. K tomu vám mohou pomoci Čtenářské tabulky Olgy Zelinkové. V tomto pracovním sešitě je velký zásobník slov, která jsou metodicky řazena podle obtížnosti. Dítě necháte číst od nejjednoduššího tzn. od slabik (stačí na každé stránce 2 sloupečky) postupně k obtížnějším slovům. Sledujete, jestli čte plynule, pokud ano, postoupíte o stupeň dál, až se dostanete ke slovům, která mu činí obtíže. Od této skupiny slov je potřeba zahájit trénink. Vytyčíte si, kolik sloupečků slov dítě každý den přečte. Ideální jsou čtyři sloupečky. Budete je číst třikrát. Poprvé čtete vy i dítě souběžně, říká se tomu v duelu. Podruhé čte dítě samo, ale vy ihned, když vycítíte nejistotu nebo zakolísání dítěte mu pomůžete – nápovědou, duelem. Třetí čtení čte dítě samo. A obvykle již správně. Vaše pomoc při čtení je velmi důležitá. Učíte své dítě tímto způsobem si správně zafixovat tvary písmen, plynulosti a správnosti čteného  (autor videa: Mgr. Ivana Mutinová, speciální pedagog).

 

Jedenáct zdraví prospěšných technik rukama

anotace videa: V tomto videu bych vás chtěla naučit 11 technik rukou, které aktivují meridiánové dráhy orgánů – plic, tlustého střeva, oběhového systému, trojitého ohřívače, srdce a tenkého střeva. Na závěr budeme dělat poklep brzlíku. K čemu je toto cvičení dobré? Při pravidelném poklepávání – 1x-2x denně – dochází k prevenci proti chřipce a nachlazení, bolesti hlavy, únavě, brnění v rukou a nohou. Vyrovnávají se funkce zmíněných tělesných orgánů a zlepšuje se naše nálada. Kdy cvičit? Nejlépe hned ráno, ale je možné cvičit i kdykoliv během dne. Toto cvičení by bylo dobré dělat preventivně každý den. Je vhodné pro každého? Ano, cvičení mohou dělat děti i dospělí. Nejlépe, když cvičí společně. Jak se cvičení provádí? Poklepy se dělají 36x a střídají se pozice rukou. Před každým poklepáváním vám ukážu postavení rukou a pak společně cvik provedeme (autor videa: Mgr. Ivana Mutinová, speciální pedagog).

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožnilo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana dat klientů.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovny výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření programu ŠPP, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství ve škole, klade důraz na vzájemnost informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Poradenské a preventivní programy odráží specifika naší ZŠ a služby poskytované školou jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (PPP,SPC,SVP,..)

Školní poradenské pracoviště má tyto cíle:

 • pracujeme se všemi subjekty školy a vytváříme širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledujeme účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváříme metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • uplatňujeme koncepci kariérového poradenství,
 • připravujeme podmínky a rozšiřujeme možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • budujeme příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posilujeme průběžnou a dlouhodobou péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a vytváříme podmínky pro posílení úspěšnosti žáků,
 • posilujeme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytujeme metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do ŠVP,
 • posilujeme spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrujeme poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP,.) a s úřady práce.