ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

vzdělávací videa: 

Jedenáct zdraví prospěšných technik rukama

anotace videa: V tomto videu bych vás chtěla naučit 11 technik rukou, které aktivují meridiánové dráhy orgánů – plic, tlustého střeva, oběhového systému, trojitého ohřívače, srdce a tenkého střeva. Na závěr budeme dělat poklep brzlíku. K čemu je toto cvičení dobré? Při pravidelném poklepávání – 1x-2x denně – dochází k prevenci proti chřipce a nachlazení, bolesti hlavy, únavě, brnění v rukou a nohou. Vyrovnávají se funkce zmíněných tělesných orgánů a zlepšuje se naše nálada. Kdy cvičit? Nejlépe hned ráno, ale je možné cvičit i kdykoliv během dne. Toto cvičení by bylo dobré dělat preventivně každý den. Je vhodné pro každého? Ano, cvičení mohou dělat děti i dospělí. Nejlépe, když cvičí společně. Jak se cvičení provádí? Poklepy se dělají 36x a střídají se pozice rukou. Před každým poklepáváním vám ukážu postavení rukou a pak společně cvik provedeme (autor videa: Mgr. Ivana Mutinová, speciální pedagog).

 

 

 

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožnilo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana dat klientů.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovny výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření programu ŠPP, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství ve škole, klade důraz na vzájemnost informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Poradenské a preventivní programy odráží specifika naší ZŠ a služby poskytované školou jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (PPP,SPC,SVP,..)

Školní poradenské pracoviště má tyto cíle:

 • pracujeme se všemi subjekty školy a vytváříme širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledujeme účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváříme metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • uplatňujeme koncepci kariérového poradenství,
 • připravujeme podmínky a rozšiřujeme možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • budujeme příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posilujeme průběžnou a dlouhodobou péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a vytváříme podmínky pro posílení úspěšnosti žáků,
 • posilujeme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytujeme metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do ŠVP,
 • posilujeme spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrujeme poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP,.) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

Každý z pracovníků ŠPP má pevně stanoveny konzultační hodiny pro rodiče nebo mohou rodiče přijít do školy po telefonické domluvě kdykoliv.  Konzultační hodiny pro žáky jsou podle potřeb žáků.

Mgr. Radmila Bayerová – výchovný poradce 2. stupeň – vedoucí pracoviště – č. 23

Konzultační hodiny – pondělí 13.30 – 14.30

 • Kariérové poradenství
 • Výchovné problémy – 2. stupeň
 • Individuální výchovný program – 2. Stupeň
 • Vede aktiv TU
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Spolupráce se SŠ
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, SVP, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, PPP, SPC, dětský lékař

 

Mgr. Simona Segeťová – výchovný poradce 1. stupeň – č. 4

Konzultační hodiny – pondělí 13.15 – 14.15

 • Výchovné problémy – 1. stupeň
 • Individuální výchovný program – 1. stupeň
 • Práce s nadanými žáky
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, SVP, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, PPP, SPC, dětský lékař

 

Mgr. Alena Bolomová – metodik prevence – č. 14

Konzultační hodiny – pondělí 13.30 – 14.30

 • Neomluvená absence, záškoláctví
 • Prevence sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy)
 • Šikana, kyberšikana
 • Sebepoškozování
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, SVP, Policii ČR, MěÚ, Krizové centrum, dětský lékař, Hasiči, Fokus

 

Mgr. Ivana Mutinová – školní speciální pedagog  – č. 37

Konzultační hodiny – čtvrtek 14.00 – 15.00

 • Specifické poruchy učení
 • Vývojové poruchy chování
 • Individuální vzdělávací plán
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Spolupráce s PPP, SPC