Novými technologiemi k novým poznatkům

Projekt podán v rámci regionálního operačního programu regionu soudržnost MSK 2007-2013, oblast podpory 3.2. Subregionálního centra, zaměření na školství a volnočasové aktivity.

Projekt řeší modernizaci výuky na základní škole s ohledem na moderní trendy a vizualizace výuky a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky.
Jedná se o modernizaci a vybavení celkem 7 odborných učeben
(2 počítačové učebny, dovybavení 2 jazykových učeben, odborná učebna digitálních technologií a 2 kmenové učebny pro žáky 1.stupně).
Učebny budou vybaveny potřebnými výukovými pomůckami dle odbornosti tříd, učebna digitálních technologií bude vybavena potřebnou digitální a jinou technikou.
Všechny učebny budou vybaveny interaktivními tabulemi s příslušenstvím pro vizualizaci a zkvalitnění výuky.

Součástí projektu je i rekonstrukce elektrorozvodů, jelikož stávající stav by nedovolil jakoukoliv další instalaci bez omezení provozu a dále je součástí potřebné zasíťování odborných tříd.

Zřizovatelem školy je Město Nový Jičín, žadatelem je se souhlasem města Základní škola Nový Jičín, Komenského 66. Cílovou skupinou jsou žáci školy a děti navštěvující odborné zájmové kroužky.
Rozpočet viz: příloha 

Zpráva o ukončení projektu zde:  
Fotodokumentace zde: