ÚLOHA „ŠKOLÁKA“

CO OD DÍTĚTE VYŽADUJE NOVÁ ÚLOHA „ŠKOLÁKA“ ?

  1.  Základní sociální zběhlost, sebeobsluhu a základy slušného chování – tj. sociální zralost.
    Umí požádat, něco navrhnout, zařídit, spolupracovat, ví, kde bydlí, vyzná se v blízkém okolí, umí přecházet přes silnici, něco koupit, udržuje pořádek, oblékne se, obuje se, jí příborem, myje se, zdraví dospělé, rozlišuje, co je žádoucí a zakázané.
  2. Schopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádostivost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost – tj. zralost pracovní připravenosti.
  3. Základní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku – tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky.

 Vyslovuje správně všechny hlásky, umí se vyjadřovat – pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, umí vyprávět kratší povídku, přednese básničku, písničku. Jmenuje slova začínající a končící určitou hláskou či slabikou.

Je schopno třídit, posuzovat a srovnávat věci a základní jevy, má základní poznatky
o sobě, rodině a blízkém okolí, domácích pracích, zná některá povolání, zvířata rostliny, základní přírodní jevy. Nalézá souvislosti.

Na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, umí vyhledat určité tvary
a čáry, dokáže se orientovat (vlevo-vpravo, nahoře-dole, před-za-vedle). To jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení.

Orientuje se v počtu asi do 10 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu.

Je přiměřeně zručné – umí  kreslit a malovat, modelovat, navlékat, vystřihovat. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládnutí krouživých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše (balící papír, tabule, chodník) a také překreslování podle vzorového tvaru. Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popřípadě se poraďte s učitelkou v MŠ či ZŠ.

Leváky nepřecvičujte, ponechejte na dítěti, která ruka pro něj bude výhodnější.

„Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení se do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži.“

( P.Dittrich, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Praha 1992)

Pokud dítě není zralé pro výuku, lze v odůvodněných případech využít zákonnou možnost odložení povinné školní docházky o jeden rok. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, která je doložena posudkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a posudkem odborného lékaře nebo speciálního psychologa. Důvodem odložení povinné docházky je pouze nedostatečná psychická či fyzická vyspělost. V případě, že ředitel školy shledá žádost o odklad za opodstatněnou, vydá škola rozhodnutí o odkladu.