Organizace zápisu do 1. třídy

30.3.2020 at 20:34

Zákonní zástupci dětí, které k 31. 08. 2020 dosáhnou věku šesti let, jsou dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinni přihlásit je k zápisu k povinné školní docházce.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce a zápisový list vyplňte doma a v termínu od 6. dubna do 24. dubna 2020 dodejte do školy jedním z těchto způsobů:

  • datovou schránkou – ID datové schránky:  2uzsqr9 
  • emailem s elektronickým podpisem na adresu  sekretariat@komenskeho66.cz
  • doporučeným dopisem poštou na adresu ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o., Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
  • přineste osobně do školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

37 odst. 1) Školského zákona – Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

V případě zájmu o odklad školní docházky vyplňte žádost o přijetí a současně i žádost o odklad.

Do 30. 4. 2020 doložte ke své žádosti odborné posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při pozdějším termínu přešetření ve školním poradenském zařízení volejte na číslo 732 833 527.

 

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

  1. na vývěsce před vchodem do budovy Základní školy Nový Jičín, Komenského 66
  2. na webových stránkách školy komenskeho66.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přiděleném registračním čísle Vás budeme informovat emailem na adresu zapsanou v zápisovém listě.

RNDr. Jitka Hanzelková

 

Připojené dokumenty:

Žádost o přijetí a odklad školní docházky

Zápisní list

Vyhlášení zápisu

Kritéria přijímání žáků

Právo nahlížet do spisu a vydání rozhodnutí

Jak můžete před nástupem do školy pomoci svým dětem