Matematika Hejného metodou

Často se hovoří o výuce matematiky a obavách z jejího úspěšného zvládnutí. Na naší škole dbáme v hodinách matematiky na to, aby znalosti žáků, jejich dovednosti a kompetence byly využitelné v praktickém životě a odpovídaly požadavkům dnešní doby. V tom nám ve všech ročnících pomáhá Hejného metoda.

Dle Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání děti vyučované Hejného metodou lépe zvládají řešení náročnějších úloh, které vyžadují používání matematických znalostí a dovedností v novém kontextu a uvažování. Profesor Hejný se se svou metodou hlásí k sociálnímu konstruktivismu, který klade důraz na badatelský přístup k výuce. 

Didaktická prostředí:

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi 

Tento způsob výuky umožňuje budovat a rozvíjet nejen matematické dovednosti dětí, jejich intelektuální a komunikační schopnosti a tvořivost, ale také přispívá k rozvoji jejich osobnosti v oblasti sociálního chování. Děti jsou vedeny k tomu, aby se nenechaly v životě manipulovat.

Metoda podporuje v dětech jejich přirozenou potřebu objevovat, experimentovat, učit se a komunikovat. Učiteli přisuzuje roli jakéhosi moderátora, který pomocí úkolů koordinuje poznávání. Žáci se učí kromě  matematiky diskutovat, argumentovat, kreativně objevovat vlastní cesty, nebát se chyb (protože ty jsou přece jenom nezbytnými kroky při hledání správného řešení) a spoustu dalších dovedností, které člověk potřebuje pro praktický život. Děti často pracují ve skupinkách, jsou schopny říci, jak k výsledku došly, a umí to vysvětlit i druhým. Žáci tak vědí, co se za počítáním skrývá, a jaký je význam těch výpočtů.

12 klíčových principů:

https://www.h-mat.cz/principy 

Jak vypadá hodina matematiky Hejného metodou (ukázky ze škol):

Ve výuce však využíváme i další metody a klasické procvičovací materiály s cílem bezpečného zvládnutí numerického počítání. Na druhém stupni mají všichni žáci v matematice zřízen classroom, kde mohou najít probíraná témata, badatelské úlohy, příklady k procvičování, odkazy na zajímavé webové stránky či instruktážní videa.

Každoročně se naši žáci účastní Pythagoriády, Matematického klokana a Matematické olympiády.

Ředitel Ústavu rozvoje a výzkumu vzdělávání při PedF UK David Greger: „Podle našich zjištění žáci ve třídách s Hejného matematikou v ničem nezaostávají za ostatními, a v něčem jsou dokonce napřed. Doufám, že to veřejnou debatu o metodě profesora Hejného postaví na věcnější základ.“
Více na EDUIN.cz.

Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS.

NÁZORNÉ SEZNÁMENÍ RODIČŮ S HEJNÉHO METODOU
- formou stručného elektronického kurzu, který vám zabere přibližně 20-30 minut času: https://www.h-mat.cz/pro-rodice#kurz