Pedosféra


Témata :

Pedosféra

Půdní typy a úrodnost

Půdní druhy a zemědělská půda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis               samostatná práce             o pedosféře                  domácí úkol                         použitá literaturaPedosféra


-

Půda pokrývá většinu zemského povrchu a je rozhodující pro udržení života na Zemi, protože podmiňuje růst rostlin, a tím zajišťuje potravu pro živočichy.
Půda se skládá z částeček hornin a nerostů, plynů, vody a humusu - odumřelých a rozkládajících se těl rostlin a živočichů. Ty rozrušují matečnou horninu na části zvané zvětraliny či zvětralinový plášť, a ten se dále rozmělňuje na menší částice. Částečky se mísí se vznikajícím humusem a slepují se s vlhkostí a kořeny rostlin, které pronikají hluboko do půdy. Chemickými reakcemi se do půdy uvolňuje velké množství minerálů, hlavně vápníku a draslíku a hořčíku, obsažených v horninových částečkách, ty pak obohacují půdu o živiny potřebné pro růst rostlin. Bakterie, houby a další malé organizmy pomáhají chemickému rozkladu odumřelých rostlinných a živočišných těl.Tímto způsobem vzniká humus bohatý na živiny, na kterých je závislý růst většiny rostlin.
Rozlišuje se několik půdních typů v závislosti na podnebí, vegetaci, místním horninovém složení a na dalších přírodních faktorech. Půda je řazena mezi obnovitelné půdní zdroje, i když z ní mohou být velmi snadno vyčerpány všechny živiny. Většina půd je přirozeně úrodných, ale může dojít k jejich znečištění nebo vyčerpání extenzivním zemědělstvím.Půdy vyčerpané vegetací nemohou vytvářet vrstvu ornice, která je odplavována nebo odváta. Na původním místě zůstává jen neúrodná půda.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


-

půdní obal Země

působením vody, vzduchu a organismů se nejsvrchnější část zvětralin mění v půdu

Složky : 1. neživé - jíl, hlína, písek, kamínky, půdní voda a vzduch, humus
             2. živé - kořeny, mikroorganismy, živočichové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Z čeho se skládá půda?

2. Jak se můžeš přesvědčit o přítomnosti vody a vzduchu v půdě?

3. Kteří živočichové žijí v půdě? Jaký tam mají význam?

4. Kterou složku půdy doplňuje hnojení?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zjisti co nejvíce informací o přírodních a umělých hnojivech.

2. Urči, které hnojení půdě více prospívá?

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

zápis                        samostatná práce                                   domácí úkol                            použitá literaturaPůdní typy a úrodnost


pudni_typy_zapis
půdní typy se dělí podle půdních horizontů

horizont - vrstva půdy

ornice - nejsvrchnější část půdy, která se obdělává, obsahuje hodně humusu

humus  odumřelé části těl rostlin a živočichů, přispívají k úrodnosti půdy

úrodnost - množství živin, které půda obsahuje

Horizont A - nejsvrchnější vrstva spolu s humusem

Horizont B - půdní podloží

Horizont C - matečná hornina

 černozem  hnědozem  fluvizem  rendziny  pararendziny

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Čím se liší půda od zvětralin?

2. Které jsou hlavní složky půdy?

3. Jak vzniká humus?

4. Na čem závisí úrodnost půdy?

5. Kteří živočichové žijí v půdě? Jaký mají význam pro úrodnost půdy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

 1. Pokus se zamyslet jak mohou kvalitu půdy ohrozit těžké mechanismy, chemické hnojení, průmyslové emise, prášky proti plevelům a škůdcům a doprava?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                          samostatná práce                                 domácí úkol                            použitá literaturaPůdní druhy a zemědělská půda


pudni_druhy_zapis
Půda se dále dělí podle zrnitosti na půdní druhy.

zrnitost - množství malých zrnek písku

Dělení :

         a) lehké - písčité     tyto půdy jsou hrubé, zrnité, obsahují hodně vzduchu a rychle propouštějí vodu

         b) střední - hlinité    jsou směsicí velkých a malých částic a poskytují optimální podmínky pro růst rostlin

         c) těžké - jílovité     jsou tvořeny malými částečkami, které obsahují méně vzduchu a zadržují více vody

 zemědělská půda : slouží k pěstování zemědělských plodin
 největší část tvoří pole s ornou půdou

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-
Samostatná práce :

1. Které půdy jsou nejúrodnější a proč?

2. Které půdy nejsou úrodné a proč?

3. Co je to pedosféra?

4. Co je to ornice?

5. Je všude na Zemi dostatek zemědělské půdy?

6. Proč musíme půdu chránit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol:

1. Zjisti, co je to eroze a degradace půdy.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

použitá literatura :

Kol. autorů.: Svět v rekordech ( atlas superlativů ).Geomedia s.r.o., Praha 1997
Kol. autorů.: Velká encyklopedie zeměpisu s podrobným atlasem.Svojtka&Co, Praha 2006
Parramon´s Editorial team.: Fyzická geografie.,Fragment Praha 2005
Kol. autorů.: Země ( poznáváme naši planetu )., Fortuna Print, Praha 2003
James F. Luhr : Země.,Knižní klub , Praha 2004
Lorenc P.: Planeta Země.,MOBY DICK, Praha 1997
Kol.autorů.:Zeměpis., SPN, Praha 1988

obrázky a gify  byly použity z internetu z vyhledávače google
výukový software ACTIVstudio