Hydrosféra


Témata :

Hydrosféra

Světový oceán

Vodstvo na pevnině

Jezera, bažiny a vodní nádrže

ledovce a podpovrchová voda

 

 


                                                           

 

 

 

 

 

-

zápis                                                   samostatná práce                                                   použitá literaturaHydrosféra


Více než dvě třetiny naší planety pokrývá voda. Oceány a moře zaujímají 71 % zemského povrchu a ovlivňují podnebí, zásobují nás potravou a energií a cennými nerosty a jsou domovem fascinujícího množství rostlin a živočichů. Oceány a moře se zrodily před milióny let, když se původně roztavená Země ochladila. Při sopečných erupcích unikala z nitra zeměkoule vodní pára, srážela se a padala na její povrch v podobě deště. Vyplnila rozsáhlé prohlubně či bazény obklopující skalnaté pevninské mysy. Ty se postupně od sebe vzdalovaly a vytvořily kontinenty a oceány, jak existují dodnes. Na souši se objevily řeky, které cestou do moře rozpouštěly minerály v horninách, takže voda v oceánech a mořích dostala slanou příchuť.Téměř všechny zásoby vody na Zemi jsou v oceánech a mořích. pouhá 2 % tvoří sladká voda na pevninách.

 


 

 

 

 -
Vodní obal Země

1. slaná - 97 % moře, oceány - světový oceán

2. sladká 3 %
    a) povrchová - řeky, jezera, ledovce
    b) podpovrchová - půdní, podzemní
    c) vodní pára
 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Kde všude je možné na Zemi najít vodu?

2. Víš, kde na světě trpí lidé nedostatkem vody?

3. Kdy lidé plýtvají vodou nebo ji znečišťují? Jak je možné šetřit vodou v domácnostech?

4. Jakou část povrchu Země zabírá světový oceán?

5. Podle atlasu pojmenuj a ukaž jednotlivé oceány.

6. Seřaď oceány podle velikosti od největšího po nejmenší. Porovnej velikosti oceánů a velikostmi jednotlivých světadílů. 

 


-

zápis                                  samostatná práce                     domácí úkol                                použitá literaturaSvětový oceán


 

 

 

 

 

 

 

 

-

moře - menší části oceánů
ostrov - část souše vyčnívající nad hladinu a ze všech stran obklopena vodou
souostroví - skupina ostrovů
pobřežní čára - místo, kde se hladina oceánů stýká se souší
pobřeží - pruh území kolem břežní čáry
záliv - výběžek oceánu do pevniny
poloostrov - výběžek pevniny do oceánu
průliv - část oceánu oddělující pevniny nebo pevninu a ostrov

Vlastnosti : 1. slanost ( salinita ) ‰ ( promile )
                  2. teplota - klesá od rovníku k pólům
Pohyby : 1. vlnění - způsobené větrem, mořský příboj - vlny narážejí na pevninu
              2. příliv a odliv - v důsledku přitažlivosti Měsíce a Slunce
              3. oceánské proudy - teplé a studené
 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Na mapě Země - pevniny a oceány vyhledej a vyjmenuj ostrovy, souostroví, poloostrovy, zálivy a průlivy.

2. Do sešitu nakresli mořské pobřeží se zálivem a poloostrovem, dále ostrov oddělený od pevniny průlivem.

3. Na mapě Země - Hydrosféra jmenuj některé teplé a studené proudy.

4. Z čeho se skládá hydrosféra?

5. Jaký je rozdíl mezi oceánem a mořem?

6. Jaké vlastnosti má mořská voda?

7. Co víš o pohybech vody v oceánech a mořích?

8. Proč je život v oceánech a mořích ohrožen lidskou činností?

9. Jaký je rozdíl mezi příbojem a přílivem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol:

1. Zjisti informace o znečišťování světového oceánu.

2. Zjisti informace o tsunami.

3. Pokus se zjistit informace o haváriích tankerů?                                    ropný tanker                                                              ropná věž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

zápis                                samostatná práce                     domácí úkol                                 použitá literaturaVodstvo na pevnině 

-

tekoucí povrchová voda - voda ve vodních tocích
říční síť - tvoří ji řeky se svými přítoky ( pravé, levé )
Povodí - území, ze kterého voda stéká do jednoho vodního toku
úmoří - území, ze kterého všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho oceánu
veletoky - největší vodní toky ( Amazonka)
průtok - množství vody, které proteče určitým místem koryta za sekundu ( m³/ s )
bezodtoká oblast - řeka se vlévá do jezera, které nemá odtok
 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Vysvětli pojmy : povodí, úmoří, bezodtoková oblast, průtok.

2. Vyber si na mapě některé řeky a urči jejich pravé a levé přítoky.

3. Najdi v atlase řeky, jejichž povodí tvoří bezodtokou oblast.

4. Na mapě hydrosféry najdi tři řeky s největším průtokem.

5. Jak vzniká říční údolí?

6. Vzpomeneš si na oběh vody v krajině? udělej si náčrtek do sešitu a zkus ho popsat.

7. Zjisti úmoří těchto řek : Labe, Morava, Volha, Dunaj, Amazonka, Nil, Niger, Kongo, Chuang - che, Jenisej, Brahmaputra, Orinoko.

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Vyhledej největší řeky světa. Udělej si tabulku do sešitu. Zjisti jejich délku a průtok.

 

 

 

 

 

 

-

zápis                              samostatná práce                          domácí úkol                               použitá literaturaJezera, bažiny, vodní nádrže


 

 

 

 

 

 

 

 

-

jezero - přirozená vodní nádrž, prohlubeň zaplněná vodou
             1. průtočná - řeky vtékají a vytékají
             2. bezodtoká - řeky pouze vtékají

bažina - trvale zamokřené území se souvislým porostem

umělé vodní nádrže - 1. rybníky - chov ryb, koupání
                                 2. přehrady - elektřina, závlahy, rekreace


 

-

Samostatná práce :

1. Čím se liší jezera od moří?

2. Jak vzniká bažina?

3. Jaký význam mají rybníky a vodní nádrže?

4. Jak vznikají jezera?

5. Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem?

6. Proč musíme chránit vody jezer, rybníků a přehradních nádrží před znečištěním?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol?

1. Vyhledej deset největších jezer světa. Udělej si tabulku do sešitu. Zjisti, ve kterém státě a světadíle se nacházejí.

2. Zjisti co nejvíc informací o Kaspickém moři a o jezeru Bajkal?

3. Zjisti jakého původu mohou jezera být?

4. Vyhledej pět nejhlubších jezer na světě.

5. Zjisti informace o jezeru Titicaca?

 

 

 

 

 

-

zápis                              samostatná práce                       domácí úkol                                  použitá literaturaLedovce a podpovrchová voda


-

- sníh přeměněný v pevný led
1. horské - pohybují se, ledovcové údolí s téměř svislými svahy a plochým dnem
2. pevninské - Antarktida, Grónsko

moréna - zbytek po odtát ledovce

sněhová čára - hranice tání sněhu, směrem k pólům se snižuje až k hladině moře

 

 

 

 

Podpovrchová voda

srážková voda, která se vsákla do půdy a zvětralin

1. půdní - růst rostlin
2. podzemní - souvisle vyplňuje dutiny v horninách, čistá a pitná, studně, vyteče - li na povrch, vytvoří pramen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Jak vznikají ledovce?

2. Jak vzniká podpovrchová voda?

3. Co je to pramen?

4. Jak lidé využívají podzemní vodu?

5. Pomocí atlasu najdi horské ledovce. Zapiš je do sešitu a určí, ve kterých státech a pohoří se nacházejí.

6. Jaký je rozdíl mezi horským a pevninským ledovcem?

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zjisti co nejvíce informací o tání ledovců, které je příčinou oteplování Země.

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

použitá literatura :

Kol. autorů.: Svět v rekordech ( atlas superlativů ).Geomedia s.r.o., Praha 1997
Kol. autorů.: Velká encyklopedie zeměpisu s podrobným atlasem.Svojtka&Co, Praha 2006
Parramon´s Editorial team.: Fyzická geografie.,Fragment Praha 2005
Kol. autorů.: Země ( poznáváme naši planetu )., Fortuna Print, Praha 2003
James F. Luhr : Země.,Knižní klub , Praha 2004
Lorenc P.: Planeta Země.,MOBY DICK, Praha 1997
Kol.autorů.:Zeměpis., SPN, Praha 1988

obrázky a gify  byly použity z internetu z vyhledávače google
výukový software ACTIVstudio