Dějepis na internetu

otázky - meziválečná ČSR


1. V prosinci 1935 se konaly v ČSR prezidentské volby. Kdo se stal prezidentem?
2. Kdo byl prvním prezidentem ČSR?
3. Kde se konala konference, která rozhodla bez účasti zástupců ČSR
o podstoupení Sudet Německu.?
4. Kdo se stal prvním ministrem zahraničních věcí Československa?
5. Jako jedna z prvních hospodářských reforem ČSR byla provedena reforma týkající se rozdělení zemědělské půdy. Jak se nazývala?
6. Na jaký stát byla především orientována zahraniční politika ČSR během období 1. republiky?
7. Jak se chovalo německé obyvatelstvo v ČSR po nástupu nacismu
v Německu r. 1933?
8. V prezidentských volbách v ČSR v roce 1935 zvítězil kandidát antifašistických a demokratických sil. Jak se jmenoval?
9. V létě 1920 byla navázána úzká spolupráce mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií. Jak se nazývala smlouva těchto států?
10. Jak se nazývalo divadlo, které vzniklo na konci 20. let a je spojeno se jmény jako např. Jan Werich, Jiří Voskovec a Jaroslav Ježek?
11. V týdnu od 23. do 27. září 1938 se spolu s ČSR připravovali i její spojenci. Kteří?
12. Proč byl v roce 1923 přijet Zákon na ochranu republiky?
13. V nově vzniklé Československé republice žilo mnoho národnostních menšin. Z nich bylo nejvíce obyvatel....................
14. Jaký důležitý dokument přijalo v roce 1920 Národní shromáždění ČSR?
15. V období 1. republiky byly velké rozdíly mezi Čechami a Slovenskem. Jaký hospodářský charakter mělo převážně Slovensko?
16. 14. 3. 1939 se Slovensko odtrhlo od ČSR a vytvořilo samostatný……………
17. Jak se jmenoval první předseda vlády ČSR?
18. Které území bylo k ČSR připojeno v únoru 1919?
19. Který německý politik a propagátor německého nacionalismu,
žijící v ČSR, byl v letech 1935-38 v čele Sudetoněmecké strany?
20. Jak se jmenoval slovenský politik, generál, který tragicky zahynul
v letadle roku 1919?
21. Jaký úřad zastával v letech 1918-1935 E. Beneš?
22. Datace tzv. druhé republiky:
23. Kdy byl v ČSR přijat Zákon na ochranu republiky?
24. Proti komu byl namířen zákon na ochranu republiky z roku 1923?
25. Jaká opatření na ochranu demokracie přijala ČSR v období hospodářské krize?
26. Kdy v ČSR propukla hospodářská krize?
27. Proč v roce 1932 československý parlament rozhodl o budování betonových pevností na hranicích s Německem?
28. Které politické strany tvořily za první republiky opozici?
29. Kdy slavíme vznik ČSR?
30. Kdy byla přijata první československá ústava?


text - meziválečná ČSR
odkazy
šestka sedmička osmička devítka