Dějepis na internetu

Svět v 1.polovině 19.století


PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE:

1) PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE: velký technický a společenský převrat způsobený hromadným nasazením strojů do výroby

2) šíření PR:
18.stol.: VB
poč.19.stol.: FR + BELGIE + USA
1830-48: Z + Stř.Evropa
2.pol.19stol.: V + JV Evropa

3) pára:
a) železnice (VB,FR,N): rozvoj hutního a stroj.průmyslu, zrychlení a zlevnění dopravy osob, zboží a informací

Železnice v Británii, 1830


Huť ve Slezsku, 1840


b) paroplavba - říční, námořní
Clermont, 1807


4) obchod: jednotný vnitřní trh, banky, úvěry

5) společnost: rychlý nárůst počtu obyvatelstva
- emigrace - Amer., Austr., Afr., Asie
- rozvoj měst = centra obchodu a průmyslu, bourání hradeb, nová výstavba, lepší přístup ke vzdělání, kultuře, zdravotnictví,

Veřejná operace s použitím narkózy, 1850


- vznik prvních politických a odborových spolků

6) dělnické hnutí: zpočátku živelné, proti strojům


Revoluce 1848 - 18491) Příčiny revoluce:
a) politická a společenská situace už neodpovídala rychlému rozvoji hospodářství (poddanství X kapitalismus)
b) obyvatelstvo žádalo větší podíl na moci (parlament)


2) Země a cíle revoluce:
FRANCIE:
- republika
- všeobecné volební právo
- právo na práci

ITÁLIE , NĚMECKO :
- sjednocení země
- ústava
- odstranění feudalismu a modernizace země

RAKOUSKO:
a) situace:
- absolutismus - Ferdinand I.
- policejní režim - Metternich (tajná policie, cenzura) X reformám
- zpomalování hospodářského rozvoje
- neúčast občanů na moci
- národnostní problémy
- neúroda = sociální problémy

b) požadavky opozice:
- zrušení poddanství
- politická a národní práva

c) Frankfurtský sněm
- měl vytvořit německou ústavu:
2 možnosti:
A) Velkoněmecko ( + Rakousko)
B) Maloněmecko (- Rakousko) (1871)

- 12. 1848 - císařem František Josef I. - obnoven absolutismus, pouze zrušeno poddanství, v Praze vyjímečný stav do 1853

Praha, 18483) Příčiny porážky revolucí:

- revoluce poraženy vojensky
- nejednotnost v řadách revolucionářů (republika X monarchie)
- majetní se za určité výhody přiklonili k panovníkovi, stačilo jim zrušení poddanství, volné podnikání


otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka