Dějepis na internetu

Otázky -baroko

1. Kde a kdy vzniklo baroko?
2. Se kterou církví je baroko nejvíce spojeno?
3. Ve kterých zemích se dnes můžeme setkat s barokními památkami?
4. Kde se vzal název "baroko"?
5. Proč se katolické církvi dařilo využívat baroko k jejím záměrům?
6. Jaká jsou nejčastější témata barokních umělců?
7. Jaké jsou znaky baroka v architektuře?
8. Jaká témata volili často pro své obrazy nizozemští barokní malíři a proč?
9. Které hudební formy mají svůj původ v baroku?
10. Kdy se baroko prosadilo v Čechách?
11. Který světec je v Čechách od doby baroka nově ctěn?
12. Proč jsou sochy sv.Jana Nepomuského hlavně na mostech?
13. Proč byly stavěny morové sloupy a který nejcennější znáš?
14. Které druhy staveb jsou typické pro baroko, je nějaká ve tvém okolí?
15. Proč se v 18.stol.o Čechách mluvilo jako o konzervatoři Evropy?
16. Co je typické pro tzv."selské baroko" hlavně v jižních Čechách?
17. Vyjmenuj několik významných stavebních barokních památek u nás.
18. Kdo je autorem soch na Karlově mostě a na Kuksu?

Otázky - venkov a město v baroku

1. Jaké funkce měl barokní zámek?
2. Proč barokní zámek neměl obrannou funkci?
3. Co bývalo součástí barokního zámku?
4. Vyjmenuj aspoň tři barokní zámky u nás.
5. Co bylo tzv."podzámčí"?
6. Co, kromě půdy, zajišťovalo zemědělskou a výrobní činnost na panství?
7. Z čeho museli poddaní platit daň králi?
8. Komu poddaní platili a co byl desátek?
9. Komu byla odváděna robota a nájem z půdy?
10. Proč nebývala na panském velkostatku tak velké úroda jako na drobných selských hospodářstvích?
11. Charakterizuj pojem "nevolnictví".
12. Proč v 17.stol.často propukala selská povstání?
13. Proč v r.1692 povstali Chodové?
14. Komu v 17.a 18.stol. patřila města?
15. Kdo byli v baroku plnoprávní měšťané a kdo stál v čele města?
16. Kdo byli v baroku neplnoprávní obyvatelé měst?
17. Co byly cechy?
18. Jak býval v barokním městě zajišťován pořádek a bezpečnost?


text - baroko
odkazy
šestka sedmička osmička devítka