Dějepis na internetu

Otázky - Čechy královské


1. Jak se nazývala mince, kterou nechal razit Václav II. r. 1300?
2. Který král byl nazván králem železným a zlatým?
3. Jak se nazývá císařská listina, která již od 13.století zaručovala suverenitu českého státu?
4. Který český kníže získal v roce 1085 pro svou osobu královský titul?
5. Jak se jmenoval český kníže, který získal královskou korunu pouze pro svou osobu od německého císaře Barbarossy za pomoc v Itálii?
6. Který den slavíme jako státní svátek - vzpomínku na upálení Jana Husa?
7. Který sloh se objevuje na pražském dvoře za vlády Václava I.?
8. Jak se nazývala práce poddaného pro vrchnost (feudála)?
9. Jak se nazývá sdružení mistrů jednoho řemesla?
10. Jak se ve středověku nazývali členové městské rady?
11. Podle projektu Petra Parléře byl postaven v Praze 516 m dlouhý most. Jak se dnes jmenuje?
12. Součástí Nového Města pražského byl i Dobytčí trh. Jak se dnes toto místo jmenuje?
13. Roku 1310 sňatkem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského nastupuje na český trůn nový panovnický rod. Jak se tento rod jmenoval?
14. Karel IV. byl nejen českým králem, ale získal i titul……
15. Václav IV. zemřel r. 1419 bez potomků. Kdo byl posledním králem z rodu Lucemburků na českém trůně?
16. Jak se jmenuje město, ve kterém byl Jan Hus upálen?
17. Jak se nazývala kaple, ve které kázal Jan Hus v Praze?
18. Husovi přívrženci zavedli společné přijímání z kalicha. Hostii i víno přijímali všichni na znamení rovnosti před bohem. Jak se toto přijímání nazývá?
19. Jak se nazývaly ozbrojené výpravy husitských vojsk do zahraničí?
20. Roku 1434 došlo mezi Panskou jednotou a polními vojsky k bitvě (poslední v období husitském). Byla to bitva u……….
21. Vyjmenuj některé zakladatelské úspěchy Karla IV.
22. Jak se nazývá veřejné prohlášení člověka za kacíře?
23. Jakým symbolem označovali křižáci svůj oděv?
24. Na trůn nastoupil po Janu Lucemburském, byl to jeho nejstarší syn, později nazývaný "otec vlasti". Jak se tento panovník jmenoval?
25. Který panovník obdržel Zlatou bulu sicilskou?
26. V kapli sv. Kříže byly uloženy korunovační klenoty. Jak se jmenuje hrad, ve kterém bychom mohli tuto kapli vidět?
27. Čím byl v roce 1409 Jan Hus zvolen?
28. Jak se jmenovala sestra Václava I., která přijala řeholní slib, uvedla do Čech klarisky a františkány a byla kanonizována v roce 1989?
29. Jak se nazývalo středověké právo, podle něhož se ve městě mohlo odsoudit k smrti a popravit odsouzeného?
30. Kdo byl Petr Parléř?
31. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout na univerzitě. Kdo stojí v jejím čele?
32. Roku 1409 byl vydán dekret upravující podíl hlasů na Karlově univerzitě ve prospěch Čechů. Jak se tento dekret jmenoval?
33. Za vlády kterého krále dosáhla svého vrcholného postavení církev v českém státě?
34. Jak se jmenoval geniální vojevůdce, nikdy neporažený husitský hejtman, který pocházel z Trocnova?
35. Jiří z Poděbrad se ujal správy země za nezletilého Zikmundova vnuka, uchazeče o trůn. Jak se jmenoval?
36. Jak se nazývá sněm předních hodnostářů katolické církve, který přijímá závažná rozhodnutí?
37. Z jaké země pocházeli Jagellonci?
38. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo?
39. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka?
40. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí?
41. V jakém vztahu byli Václav IV. a Zikmund?
42. Jan Hus usiloval o zjednodušení českého pravopisu. Nahradil spřežky znaménky. Jak těmto znaménkům říkal?
43. Kdo byl Mistr Theodorik?
44. Kdy bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství?
45. V jakém slohu byl postaven Karlštejn?
46. Kdo byl Matyáš z Arrasu?
47. Jak se jmenuje první česky psaná kronika?
48. Jak se jmenovala manželka Jana Lucemburského?
49. Jak bývá nazývána pozdní gotika na našem území?
50. S výsledky husitské revoluce nebyli spokojeni ti, kteří snili o úplné spravedlnosti. Mezi ně patřil i jihočeský zeman Petr Chelčický. Jeho přívrženci se v r. 1467 sdružili v samostatnou církev. Jak se nazývala?
51. Ladislav Pohrobek zemřel v době, kdy se měl ujmout české koruny. Koho proto zemský sněm r. 1458 zvolil českým králem?
52. Jak je označována událost, která v roce 1419 v Praze dala podnět k zahájení husitských bouří?
53. Co potvrzovala tzv. Basilejská kompaktáta z roku 1436?
54. Jiří z Poděbrad doporučil českým stavům, aby po jeho smrti zvolili českým králem Vladislava II. Jak se jmenoval panovnický rod, z kterého Vladislav II. pocházel?
55. Který český král padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku?
56. Jakým principem byl za vlády Přemysla Otakara I. nahrazen stařešinský řád Břetislava I.?
57. V roce 1278 se odehrála rozhodující bitva Přemysla Otakara II. s říšsko-uherskou přesilou. Kde se bitva odehrála?
58. V roce 1409 byl vydán Václavem IV. dokument, kterým se upravoval poměr hlasů na univerzitě. Český národ měl 3 hlasy, ostatní pouze 1 hlas. Jak se tento dokument jmenoval?
59. V období vrcholné gotiky působí v Praze dva významní architekti. Jak se jmenují?
60. Co bylo příčinou smrti Ladislava Pohrobka?
61. Jak se jmenuje píseň, která posilovala husity v boji?
62. Který panovník získal po smrti Přemysla Otakara II. správu nad českými zeměmi?
63. V jakém stylu je postavena Svatovítská katedrála v Praze?
64. V roce 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. V Olomouci byl zavražděn poslední mužský příslušník rodu. Uveďte jeho jméno.
65. Požadavky, program husitů, dostaly název….
66. Mezi palné zbraně užívané husity patřily…..
67. Jak se jmenoval syn Zikmundovy dcery a Albrechta II. Habsburského?
68. Po smrti Vladislava II. vládl Ludvík Jagellonský. V roce 1526 padl v bitvě proti turecké armádě. Kde se odehrála tato bitva?
69. Který český král měl přezdívku "král bene"?
70. Který panovnický rod vládl v Čechách v letech 1471-1526?

text - Čechy královské
odkazy
šestka sedmička osmička devítka