Dějepis na internetu

ČECHY KRÁLOVSKÉ


1. ČECHY KRÁLOVSKÉ

Přemysl Otakar I. (1197-1230):
- ZLATÁ BULA SICILSKÁ (1212)
= dědičný královský titul
= suverenita českého státu

Zlatá bula sicilská

Václav I. (1230-1253):
- odrazil Mongoly (1241)
- zakládal města
- těžba stříbra

Přemysl Otakar II. (1253-1278):
- král železný a zlatý
- usiloval o císařský titul, proto válčil s Rudolfem Habsburským,
bitva na Moravském poli - 1278, smrt P.O.II.

- Anežka (sestra Václava I.)
- abatyše, život zasvětila péči o nemocné
- kanonizována 1989 (prohlášena za svatou)


2. TŘI KRÁLOVSKÉ KORUNY

- 1278 - Moravské pole, Braniboři v Čechách, Rudolf Habsburský
na Moravě, drancování (vykrádání) našich zemí, hospodářský rozvrat, zbídačování obyvatelstva

Václav II.(1283-1305)
- vrchol moci Přemyslovců
- ovládl Polsko a Uhry
- Pražské groše

Pražský groš

Václav III. (1305-1306)
4.8.1306 - Olomouc - vražda (dosud neobjasněná), vymření Přemyslovců
po meči


3. LUCEMBURKOVÉ :

- 1306 - 1310 - boj o přemyslovské dědictví
- 1310 - svatba: Eliška Přemyslovna + Jan Lucemburský
Jan: spory s českou šlechtou, většinou žil v cizině, obratnou diplomacií získával nová území, nový název království: ZEMĚ KORUNY ČESKÉ

- 1333 - KAREL = spoluvládce
- 1344 - Pražské arcibiskupství
- 1346 - Janova smrt u Kresčaku


4. KAREL IV.

- 1346 - římským králem, po Janově smrti i králem českým
- 1346 -1378 - období míru a hospodářského rozkvětu Zemí koruny české
- 1355 - římským císařem, výsady pro Země koruny české

Karel IV.

- založil:

Kaple sv.kříže na KarlštejněChrám sv.Víta

gotické malířství:
Mistr Theodorik - deskové obrazy,
Mistr třeboňský a Mistr vyšebrodský - oltářní deskové obrazy

Mistr Theodorik: sv.Vít


5. V PŘEDVEČER HUSITSKÝCH VÁLEK

- Václav IV. (1378-1419)
- slabý panovník, spory se šlechtou i církví (Jan Nepomucký)
- hospodářská krize + mor
- bohatství církve, nepořádky v církvi (schizma) => reformní snahy
- KUTNOHORSKÝ DEKRET (1409) : větší vliv reformátorů na Pražské univerzitě
JAN HUS - rektor Pražské univerzity, kazatel v Betlémské kapli, odsuzoval nepořádky v církvi => klatba (veřejné prokletí osoby),
interdikt nad Prahou (veřejné prokletí města, ve městě se nesměly konat žádné církevní obřady, tzn.ani pohřby!), církevní koncil (shromáždění) v Kostnici
- 6.7.1415 - upálen v Kostnici => stal se symbolem boje o reformu církve

Jan Hus

- HUSITÉ - přívrženci Husova názoru na nutnost reformovat církev podle biblického vzoru
- 1419 - 1.pražská defenestrace = začátek husitských válek


6. HUSITSKÉ VÁLKY

husitství

- znakem husitů byl kalich
- společný program: ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY

  1. přijímání pod obojí způsobou
  2. odnětí majetku církvi
  3. rovnost před zákonem
  4. svoboda kázání

- JAN ŽIŽKA z Trocnova - neporažený husitský vojevůdce, nové způsoby boje => vítězné bitvy nad katolickou šlechtou i křižáky ( zemřel 1424)
- PROKOP HOLÝ - nástupce J.Žižky, další vítězné bitvy, spanilé jízdy do sousedních zemí (za kořistí)

- BAZILEJSKÁ KOMPAKTÁTA = dohoda mezi českými katolíky a husity o uspořádání náboženských poměrů v Čechách
- dlouhotrvající boje + hospodářské vyčerpání země => rozštěpení husitů na panskou jednotu a polní vojska
- 1436 LIPANY - panská jednota porazila polní vojska => konec husitských válek, Zikmund českým králem

Vozová hradba


7. ČECHY V DOBĚ POHUSITSKÉ

- nárůst moci měst a šlechty
- oslabení vlivu katolické církve
- hospodářský rozvrat
- šíření obecné vzdělanosti (čtení,psaní)
- opoždění renesance
- rychlé střídání panovníků (Zikmund, Albrecht, Ladislav ) způsobovalo neklid v zemi (např.nebezpečí na obchodních stezkách)
- JIŘÍ Z PODĚBRAD - zemský správce, později český král (1458-1471), pořádek v zemi X spory s papežem => křížová výprava (Matyáš Korvín, uherský král a zeť Jiřího z Poděbrad) - následnictví Jagellonců


8. ČECHY ZA VLÁDY JAGELLONCŮ

- nárůst moci šlechty na úkor měst
- přestavba Pražského hradu, výstavba ve slohu pozdně gotickém (Vladislavský sál)
- unie s Uherskem
- jižní hranice Uher ohrožena Turky - 1526 - bitva u Moháče => Ludvík zahynul => vymření Jagellonců

otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka