Dějepis na internetu

Evropa - gotika (1150 - 1450)


1) GOTICKÁ SPOLEČNOST

- rozvoj měst (nová)
- dokonalejší nástroje (pila)
- vyšší životní úroveň, vyšší nároky na bydlení a zábavu
- vzájemné ovlivňování měst a šlechty

- vzdělanost:
- školy

- univerzity měly 4 fakulty:

ARTISTICKÁ ( filozofická) absolventi mohli pokračovat
ve studiu na některé z vyšších fakult, nebo šli pracovat
PRÁVNICKÁTEOLOGICKÁ (kněží) LÉKAŘSKÁ


Přednáška na univerzitě


- literatura: latinsky, po r. 1200 i česky

náboženskábible, zpěvníky, legendy
světskánaučnázábavná
cestopisy, kronikylidové hry, básně, hrdinské příběhy


Kosmova kronika,
rukopis


2) GOTICKÝ SLOH

- Francie, Gótové
- typické stavby:
1) katedrála ( sv. Víta )
2) hrad ( Karlštejn )
3) radnice ( Staroměstská )
4) městská opevnění (Lipník)
5) mosty ( Karlův )

Katedrála v Chartres


- typické znaky:
1) vysoké prostorné stavby
2) velká okna s vitrážemi
3) mohutný opěrný systém
4) bohatá kamenická výzdoba ( chrliče, fiály, rozety, sochy...)
5) vnitřní výzdoba - deskové obrazy
6) lomený oblouk

Gotická klenbaVitráž v gotickém okně


Gotické stavitelszví ovlivnilo tvar písma (textura) a také oděvní módu.

Gotická kniha


Gotická móda


3) CÍSAŘ A PAPEŽ

- do pol. 11.stol. si udržovali nad církví vliv císařové
- 2.pol. 11.stol. - boj o rozhodující vliv ve Svaté říši římské mezi císařem a papežem
- 2.pol.12.stol. - boj o bohatá severoitalská města mezi císařem a papežem


4) KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

- pol.11.st.-TURCI ohrožují Byzanc,
- 1.křížová výprava, jejímž cílem bylo "osvobození Božího hrou z rukou pohanů",
- 1099 - dobytí JERUZALÉMA

Chrám Božího hrobu
v Jeruzalémě


- 4 křesťanská království
- další výpravy neúspěšné, zánik křesťanského panství v Palestině
- 1204 křižáci na popud benátských kupců vyplenili KONSTANTINOPOL

- kulturní význam křížových výprav: podněty vyspělejší arabské kultury,
rytířská kultura, gotika, erby, rytířské řády, šíření vzdělanosti

Křižáci


5) ÚPADEK PAPEŽSTVÍ

- 14.stol.
- úpadek moci papežů, velký vliv mocných císařů ( Karel VI. )
- papežské schizma = vláda dvou papežů současně ( Řím X Avignon )
- nepořádky v církvi, snahy o její nápravu ( reformní hnutí )


6) MONGOLOVÉ

- od poč. 13.stol. útoky Mongolů na jih (Čína) a západ (Kaspické a Černé moře)
- 1241 - bitva u Lehnice, Mongolové na Moravě ( štramberské uši), rozsah ovládaného území od Vídně po Japonsko
- pol. 13.stol. - ovládli Čínu, přijali čínské vymoženosti

Mongolský jezdec


7) POLSKO, ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ, RUSKO

- Polsko-litevská unie X Řád německých rytířů (1410 bitva u Grunwaldu, porážka ŘNR, účast J.Žišky na straně Poláků)
- Kyjevská Rus byla ohrožována:
1) Zlatou hordou (Mongolové)
2) Švédy
3) Řádem německých rytířů (1242 bitva na zamrzlém Čudském jezeře, porážka ŘNR )8) RECONQUISTA = ZNOVUDOBYTÍ

- od 11.stol. boj křesťanů o znovu - ovládnutí Pyrenejského poloostrova
- 1492 - dobytí poslední arabské državy (Granada), konec arabského panství, vznik Španělska
- vliv vyspělejší arabské kultury na Evropu (Avicena - lékař)


9) STOLETÁ VÁLKA

- 1066 - Normané dobyli Anglii + měli državy ve Francii (Normandie)
- 12./13.stol. - Anglie ztratila své državy ve Francii :
- Jan Bezzemek - moc angl. krále oslabena, donucen předat část moci šlechtě
1215 MAGNA CHARTA (Velká listina) = základ parlamentu (od 14.st)

- od 14.stol. angličtí králové uplatňovali nároky na francouzský trůn
- STOLETÁ VÁLKA (1337-1453)
- nejprve úspěchy Angličanů (Kresčak)
- Jana z Arku = symbol boje proti Anglii, vyhnání Angličanů z území Francie

Stoletá válka
10) UHRY, BYZANC, TURCI

- od poč. 13.stol. - Turci útočí proti Byzanci, postupují přes Balkán do Evropy
- 1453 - dobyta KONSTANTINOPOL(nový název = ISTAMBUL)
- od 15.stol. útoky Turků proti Uhersku


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka