Dějepis na internetu

Středověká společnost


1) PÁN A VAZAL

feudalismus

ve středověku si nebyli lidé rovni, společnost byla rozdělena na stavy:
1) šlechta ( i král )
2) církev
3) neurození - měšťané, venkované


2) VENKOV - ZEMĚDĚLSTVÍ

venkov, zemědělství

- většina lidí ve středověku žila na vsi
- vesnice :

- obytné domy, hospodářská stavení, mlýny, kovárny, krčmy, zemanská tvrz, kostel, fara

- změny v zemědělství: zemědělská revoluce (12.-13.stol.)
1) zdokonalený pluh
2) chomout
3) ustájení dobytka (hnůj)
4) trojpolní systém

1.rokjařinyozimyúhor
2.rokúhorjařinyozimy
3.rokozimyúhorjařiny

- vyšší výnosy
- nárůst počtu obyvatelstva
- život na vsi byl podřízen přírodním cyklům a církevnímu kalendáři


3) MĚSTA

města

- střediska řemesel a obchodu
- od 12.stol v Z + stř. Evropě
- bohatly námořní přístavy a tím zvětšovaly svou politickou moc ( S - Itálie )
- privilegia = výsady - mílové, hrdelní, várečné, hradební....
- špatná hygiena, epidemie (cholera, mor, žloutenka, chřipka...)
- požáry
- náměstí, křivolaké ulice, kostel, fara, hřbitov, sídlo vlastníka, hradby
s branami a věžemi

Středověká Praha


4) OBCHOD

a) místní - výměnný, ve městech i peníze ( týdenní trhy, jarmarky )
b) dálkový - cizí kupci - spojení vnitrozemí s přístavy

dovoz do Čech: luxus, sůl, koření zbraně
vývoz z Čech: med, vosk, kožešiny, otroci

doprava
1) suchozemská
2) říční (Hamburk - Praha)
3) námořní (Hanzy)

Přístav

Doprava nejen
ve středověku


5) KLÁŠTERY

- 12.a13.stol. - střediska vzdělanosti a hospodářství
- církevní instituce
- mniši a jeptišky
- úkoly:
1) služba Bohu
2) péče o literaturu
3) sociální péče
4) vzdělanost a vzdělávání
5) věda (zemědělství, chemie)
6) dobývání pohanských území

Klášterní špitál


6) RYTÍŘSKÁ KULTURA

rytířství, rytířská kultura

- od poč. 12.stol., Francie
- způsob života šlechty
- mladý šlechtic - výchova a výcvik na dvoře lenního pána
- rytířské ctnosti:
1) bojovník
2) ochránce víry
3) ochránce slabých a chudých
4) ochránce dámy
5) básník
6) hudebník
7) nesměli pracovat

trubadúři, trubadúrské písně = písně o hrdinství a lásce

Rytířský turnaj


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka