Dějepis na internetu

České země na počátku dějin


1. ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU DĚJIN

5.stol. - příchod Slovanů
sousedství s Germány, splývání, neexistují písemné zprávy, archeologie

623 - SÁMOVA ŘÍŠE
na obranu proti Avarům, později i proti Frankům
9.stol. -VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
- 1.státní útvar na našem území - centrum kolem řek Morava, Dyje a Dunaj - vyspělé hospodářství - dělba, specializace, obchod, hromadění majetku, nutnost chránit majetek, sjednocení kmenů,
moderní armáda
- křesťanství : vliv Byzance

863 - KONSTANTIN A METODĚJ ( 5.7. státní svátek )


vzdělanost
1) šířili křesťanství ve slovanském jazyce (překlad Bible)
2) slovanské písmo - hlaholice, šíření křesťanství i do jiných zemí, zvětšování moci VMŘ

- 885 zemřel METODĚJ , zákaz slovanských obřadů

DĚDICTVÍ VMŘ:
905 zánik VMŘ - Maďaři
1) hradiště: Mikulčice, Staré Město, Pohansko
2) počátky zděné architektury (800): rotundy, podélné kostely, paláce, fresky
3) vyspělá řemesla: keramika, šperky
4) písemnictví: staroslověnské legendy o životě Konstantina a Metoděje


2. PŘEMYSLOVSKÉ ČECHY


1) SJEDNOCENÍ - 10.stol
- pověsti ( Přemysl Oráč, Libuše, Lucké války, O Svatoplukovi...)
- kníže Václav - vzdělanec, podporoval křesťanství, podřizoval se Svaté říši římské (zavražděn 935)
- kníže Boleslav I. - upevnění moci Přemyslovců v západních Čechách, 973 - Pražské biskupství
- kníže Boleslav II. - 995 - vyvraždění Slavníkovců, sjednocení země (28. 9. - den české státnosti)


2) KŘESŤANSTVÍ
- 973 - založeno pražské biskupství
- první kostely na knížecích hradech (rotundy a podélné kostely)
- kláštery: ženský - sv. Jiří na Hradě, mužský - Břevnov
- legendy: život a skutky svatých (Ludmila, Václav, Konstantin, Metoděj)
- kroniky a letopisy ( Kosmova kronika - 12.stol., latinsky)


3) KNÍŽE A JEHO PODDANÍ
- stařešinské právo: měl vládnout nejstarší Přemyslovec
- "vláda ze sedla"
- z družiníků vznikla šlechta
- léna
- poddaní:

  1. krále - daně, veřejné práce
  2. šlechty - robota
  3. církve - desátky

4) KRÁLOVSTÍ
- na konci 10.stol. - krize knížecí moci, Čechy se staly součástí Polska
- 1086 - Vratislav - 1.český král
- 1158 - Vladislav - 2.český král
titul krále nebyl dědičný, oba ho získali za pomoc říšským císařům v boji proti papežům


5) ROMÁNSKÉ ČECHY
- románský sloh: 11. - 13.stol.,
- Z + stř. + J Evropa
- znaky: klenba, mohutné sloupy, kámen
- stavby: rotundy, baziliky, hrady, kláštery, Pražský most
- výzdoba: sochy, portály, fresky, jednoduchý nábytek
- knihy: zdobené rukopisy

Rotunda


Románská bazilika


Románská Madona


Románský rukopis


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka