Dějepis na internetu

Otázky - raný středověk


Germáni, Slované, Byzanc, Arabové:

1. Kdy skončilo stěhování národů?
2. Jak se nazývalo nejvýznamnější francké království?
3. Proč Germáni útočili proti Římu?
4. Kde ležela Francká říše?
5. Co byl feudalismus?
6. Kdo za feudalismu vlastnil půdu?
7. Jaké jsou znaky supervelmoci?
8. Kde ležela Byzanc?
9. Jak se jmenoval byzantský císař, který vládl v 6.st.?
10. Co mimo jiné uzákonil Justiniánův zákoník?
11. Kdy do stř.Evropy přišli Slované?
12. Jak Slované žili?
13. Jak se nazývá svatá kniha křesťanů?
14. Co je ikona?
15. Co je mozaika?
16. Co je freska?
17. Co je miniatura?
18. Kdo je a kde sídlí papež?
19. kdo je kde sídlí patriarcha?
20. Do kterého století patří rok 222?
21. Která jsou tři nejvýznamnější světová náboženství?
22. Jaké náboženství vyznávají Arabové?
23. Která území ovládli Arabové během 7.a 8.století?
24. Jak se nazývá posvátná kniha muslimů?
25. Co je džihád?
26. Co je minaret?
27. Kde leží Mekka?
28. Jak se jmenoval první Alláhův prorok?
29. Kdo byl Ibrahím ibn Jákúb?
30. Kdo je Alláh?
31. Kde leží Andalusie?
32. Kdy skončilo arabské panství na Pyrenejském poloostrově?
33. Jaký bohoslužebný jazyk měla ve středověku katolická církev?
34. Jaký bohoslužebný jazyk měla ve středověku pravoslavná církev?
35. Co je mešita?
36. Jak se nazývá soubor pravidel chování a života křesťanů?

Karel Veliký, karolínská renesance, feudalismus:

1. Kdo byli ve Franské říši majordomové?
2. Kdo byl Karel Martell?
3. Co se stalo r. 732 u Poitiers?
4. Čím byla nová armáda Karla Martella?
5. Jméno prvního franského krále z rodu Karlovců?
6. Jméno prvního středověkého císaře?
7. Proti komu směřovaly výboje Karla Velikého?
8. O čem je "Píseň o Rollandovi"?
9. Kdy Karel Veliký získal titul císař?
10. Co bylo hlavní povinností císaře?
11. Jak byla rozdělena Karlova říše?
12. Co je to vláda ze sedla?
13. Ve kterém městě nejčastěji pobýval Karel Veliký?
14. Co je "Karolínská renesance"?
15. Co to bylo skriptorium?
16. Kde bylo možné získat v Karlově době vzdělání?
17. Co to je "karolínská minuskula"?
18. Uměl Karel Veliký číst a psát?
19. Kde je pochován Karel Veliký?
20. Co to je Verdunské rozcestí?
21. Jak byla Fran.říše rozdělena v r.843?
22. Kdo byl vrchním vlastníkem veškeré půdy v zemi?
23. Co je to "léno"?
24. Co to byla renta?
25. Co bylo "feudum?

Vikingové, Anglosasové, Svatá říše římská:

1) Které kmeny sídlily na evropském severu?
2) Co bylo zdrojem obživy severoevropských Germánů?
3) Co znamená slovo "Viking"?
4) Co byly drakary?
5) Kam směřovaly cesty Normanů?
6) Který světadíl objevili Normané?
7) Na kterých ostrovech se Normané usídlili?
8) Kam měli namířeno Varjagové?
9) Kdo původně obýval Británii?
10) Jaké národnosti byl král Artuš?
11) Které kmeny v 5.stol.ovládly Británii?
12) Jaké události vedly ke vzniku Anglie?
13) Kdo byl Alfréd Veliký?
14) Jaké národnosti byl Alfréd Veliký?
15) Čím se Alfréd Veliký lišil od ostatních panovníků?
16) Kterým zemím vládl Knut Veliký?
17) Jaké národnosti byl Knut Veliký?
18) Odkud do Británie připlul Vilém Dobyvatel?
19) Jaké národnosti byl Vilém dobyvatel?
20) Čím je pro Brity významný rok 1066?
21) Kde ležela říše Ottonů?
22) Proč Otto I.zaútočil na severoitalská města?
23) Kdy byla obnovena císařská hodnost?
24) Která území tvoří Svatou říši římskou?
25) Jaký byl vztah mezi císaři a papeži?

text - Raný středověk
odkazy
šestka sedmička osmička devítka