Dějepis na internetu

EVROPA - raný středověk


1. GERMÁNI - FRANSKÁ ŘÍŠE

Germáni

- vliv Římského impéria
- zemědělství = nárůst obyvatelstva
- výboje X Římu, cílem bylo získat novou půdu a kořist
- rolník současně bojovníkem
- náčelník a jeho družina bohatli z kořisti
- z náčelníků se stávali králové

Germán- nejvýznamnější království : FRANSKÁ ŘÍŠE
- 6.-9.století
- Atlantik - Pyreneje - Alpy - Rýn
- křesťanství
- původně všichni Frankové svobodní
- udělování půdy za zásluhy: FEUDALISMUS:
VRCHNOST (bojovníci, vlastnili půdu) X PODDANÍ (obdělávali půdu)


2. BYZANTSKÁ ŘÍŠE

Byzanc

- 395 - 1453
- východní Středomoří
- supervelmoc - má 3 znaky :

 1. vyspělé hospodářství
 2. vysoká vzdělanost
 3. moderní armáda

- křesťanství, řečtina
- 6.stol. - císař Justinián - zákoník:

- byzantský styl :Byzantské stavitelství=› vliv na slovanské země


3. SLOVANÉ - JAK ŽILI

Slované

- 6. - 7.stol. - do stř. a J - Evropy
- konec stěhování národů
- vojsko - nepravidelné, zajatci = otroci
- zemědělství:

- řemesla: kovář, hrnčíř (kruh)
- obchod:

- bydlení: polozemnice
- 3 větve slovanských národů:

 1. západní: Češi, Poláci, Lužičtí Srbové
 2. východní: Rusové, Ukrajinci, Bělorusové
 3. jižní: Chorvati, Srbové, Slovinci

4. KŘESŤANSTVÍ

DESATERO - pravidla chování, života, vliv na kulturu a vzdělání, přesto přetrvávají některé pohanské zvyky

církev = společenství věřících, kteří mají stejnou víru,obřady, modlitby, kněží + laikové

kláštery: mniši, jeptišky, měly různé zaměření, např.: školy, nemocnice, zemědělství...

2 církevní centra:

 1. BYZANC: Konstantinopol, patriarcha - byl podřízen císaři
 2. ŘÍM: Řím, papež - nebyl podřízen nikomu

- rozdíly v obřadech, učení i organizaci
- 11.stol. - rozdělení křesťanů do dvou církví:
PRAVOSLAVNÁ( řečtina ) X KATOLICKÁ ( latina )


5. ARABOVÉ A ISLÁM

3 světová náboženství:

 1. budhismus ( - 500 )
 2. křesťanství ( 0 )
 3. islám ( + 7.st. )

ARABOVÉ
- kočovní pastevci velbloudů, ovcí a koz
- kmeny - rozdílná božstva
- MEKKA - město, centrum náboženství
- MOHAMED - prorok - ovlivněn křesťanstvím

ISLÁM:

- sjednocení Arabů v S-Africe a Asii až po čínské hranice
- 711 - 1492 - ANDALUSIE (Pyrenejský poloostrov) =› kulturní vliv na křesťanskou Evropu

Arabské stavitelství


Velká mešita v Cordobě


6. FRANSKÁ ŘÍŠE ZA KARLA VELIKÉHO

- 732-vítězství Franků nad Araby (jízda)
- KAREL VELIKÝ - ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
- výboje proti:

- 800 - korunován císařem: říše měla zahrnovat všechna území obývaná křesťany

- vláda ze sedla - s družinou cestoval po královských statcích, nebylo hlavní město
- karolínská renesance: (vliv antiky)
- rozvoj:

Latinka


- 843 - VERDUNSKÉ ROZCESTÍ= rozdělení říše:

 1. západofranská (Francie)
 2. východofranská (Něm.)
 3. pás území mezi nimi a Itálie

7. VIKINGOVÉ, NORMANÉ, VARJAGOVÉ

- S - Evropa
- germánské kmeny - chov dobytka, lov, rybolov, mořeplavci
- 8. - 11.stol. - vikingské výpravy:

Vikingové: přilba, ozdoba drakaru, vesnice8. ANGLIE ZA VLÁDY ANGLOSASŮ

5. - 6.stol. - původní Keltové zatlačeni Germány (Anglové, Sasové ) do hornatých oblastí ( Skotsko, Wales ), do Irska a Bretaně
- ARTUŠ - rytířské pověsti
- 7 království = nejednotnost, 9. -10.stol. - vpády dánských Vikingů, společný nepřítel, sjednocení Anglie
- ALFRÉD VELIKÝ = učenec na trůně, sestavil zákoník
- 1066 - Vilém Dobyvatel - Normané z Francie porazili u Hastingsu Anglosasy a ovládli Anglii ( Robin Hood,Ivanhoe)

Bitva u Hastingsu9. VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ

- 10.stol.:
- říše Ottonů (O.I.,O.II.,O.III )
- porážka Maďarů (905)
- dobývání území v Polabí - boje se Slovany
- výpravy do S - Itálie
- církev pod vlivem císaře
- 962 - SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ - měla být říší Z - křesťanů, ve skutečnosti jen Německo a S - Itálie a přidružené české země

Koruna císaře
Svaté říše římské

otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka