ZROJE UHLOVODÍKŮ

Pro výrobu nejrůznějších organických chemikálií jsou prvořadé fosilní (pravěké) suroviny: zemní plyn, ropa, uhlí.
Všechny tyto materiály se začaly tvořit před mnoha milióny let složitými geochemickými přeměnami těl uhynulých rostlinných nebo živočišných organismů za mimořádných podmínek (omezeného přístupu vzduchu, vysokého tlaku a teploty).

UHLÍ

= hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až milionů let složitými procesy z odumřelých rostlin.
Je to složitá směs látek, jejichž podstatnou složkou je vázaný uhlík a některé další vázané prvky (vodík, kyslík, dusík, síra a jiné). Popel, který zůstane po spálení uhlí dokazuje, že jeho složkou jsou i nespalitelné minerální látky.

Kvalita uhlí závisí především na obsahu uhlíku:
Karbonizace (zuhelnatění) = tepelný rozklad uhlí při teplotě kolem 900°C za nepřístupu vzduchu.
Průmyslově se provádí v koksárnách a plynárnách, jejichž hlavními produkty jsou: K vedlejším produktům patří amoniaková voda, která se používá při výrobě dusíkatých hnojiv.

ROPA

Ropa (dříve nazývaná "naftou", ve starších dobách "zemním olejem" a dnes "černým zlatem") je směs sloučenin uhlíku a vodíku - uhlovodíků. Obsahuje však i sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.
Složení ropy je různé podle naleziště.
Ropa je hnědá až černá olejovitá kapalina, která má charakteristický zápach. Ve vodě je nerozpustná a má menší hustotu (na vodě "plave"- čehož se využívá i při těžbě). Hoří čadivým plamenem.

V historii se ropa začala používat již ve starověku, to je asi 4000 let př. n. l., ale používalo se jí jen jako léku nebo mazadla.V novověku se ropa používala ke svícení. Skutečná těžba začíná až v druhé polovině 19. stol., téměř součastně v Rusku a v USA.

Vytěžená ropa se nejdříve zbavuje hrubých příměsí (písku) a vody. Potom se zpracovává metodou frakční destilace, která probíhá v průmyslových destilačních kolonách (rafinériích). Během frakční destilace se na základě rozdílné teploty varu oddělují v destilační koloně směsi uhlovodíků s blízkou teplotou varu - frakce.
Ropa se dopravuje ropovody
.

Zemní plyn

Kromě ropy je významným zdrojem uhlovodíků zemní plyn.
Z míst těžby se dopravuje plynovody.

Hlavní složkou zemního plynu je methan (70% - 90%), dále obsahuje plynné uhlovodíky a jiné látky.

OBSAH
Organická chemie Alkany Alkeny Alkyny Areny Zdroje uhlovodíků
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád