Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

Život člověka bez zdrojů energie je nemyslitelný a přitom spotřeba stále narůstá. Většina současných zdrojů je však neobnovitelná a zásoby jsou konečné.
Proto je stále více nutné věnovat pozornost obnovitelným zdrojům, které nepřinášejí tolik problémů se životním prostředím. K tradičním obnovitelným zdrojům energie patří vítr a pohyb vody (energie vodních toků, vodního přílivu a odlivu).

Neobnovitelné energetické zdroje
ZdrojProblémy související s využitímVýhody
Uhlípřeprava, nevýhody při těžbě, zábor půdy a její ničení, při spalování vznik SO2, CO2, únik popílku s obsahem jedovatých látek a jeho ukládáníznačné zásoby,nenáročné skladování, možnost přímého využití
Ropapřeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškozením životního prostředí, nebezpečí vzniku pořáru, při hoření vznik SO2, CO2dostupný zdroj, možnost přímého využití
Zemní plynnebezpečí požáru, havárie plynovodů, vznik některých jedovatých plynů při spalování - SO2nejčistší dostupný energetický zdroj, přímé využití
Jaderná energiepráce s radioaktivním materiálem, ukládání radioaktivních materiálů a odpadů, riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředíza normálního provozu velice čistý zdroj
Obnovitelné energetické zdroje
ZdrojProblémy související s využitímVýhody
Vodní tokyprotržení hráze přehrady, narušení biologické rovnováhy v krajiněnevznikají škodliviny
Sluneční záření vysoké pořizovací náklady slunečních kolektorů, ohřev na malou teplotu
Rostlinné, živočišné produktyvyužití půdy pro jiné než zemědělské účely
Geotermálníohřev na malou teplotu


OBSAH
Hoření látek se vzduchem Exotermické a endotermické rovnice Paliva Jaderná energie Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie
Úlohy z chemických olympiád