VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC

Vypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou.

POSTUP I - s využitím úvahy a trojčlenky:
 1. Sestavíme rovnici reakce
  2 Cu + S --> Cu2S
 2. Úvaha: ze 2 mol mědi vznikne 1 mol sulfidu měďného
 3. Určíme molární hmotnosti obou látek
  M(Cu) = 63,5 g/mol a M(Cu2S) = 159 g/mol
 4. Určíme hmotnosti obou látek
  m(Cu) = n(Cu) . M(Cu)
  m(Cu) = 2 . 63,5
  m(Cu) = 127 g

  m( Cu2S) = n( Cu2S) . M( Cu2S)
  m( Cu2S) = 1 . 159
  m( Cu2S) = 159 g
 5. úvaha: Ze 127 g mědi vznikne 159 g sulfidu měďného.
  Kolik gramů sulfidu měďného vznikne z 16 g mědi ?
  127 g Cu .................................. 159 g Cu2S
  16 g Cu .................................... x g Cu2S
  x : 159 = 16 : 127
  x . 127 = 159 . 16
  x = 20 g
 6. odpověď: Reakcí 16 g mědi vznikne 20 g sulfiu měďného.

POSTUP II - s využitím vzorce:


kde:

A ... látka jejíž hmotnost je známá
B ... látka jejíž hmotnost je neznámá
a ... látkové množství látky A
b ... látkové množství látky B
M(A) ... molární hmotnost látky A
M(B) ... molární hmotnost látky B
m(A) ... hmotnost látky A
m(B) ... hmotnost látky BVypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou.
  Postup:
 1. Sestavíme rovnici reakce
  2 Cu + S --> Cu2S
 2. určíme:
  A ... Cu
  B ... Cu2S
  a = 2
  b = 1
  M(A) = 63,5 g/mol
  M(B) = 159 g/mol
  m(A) = 16 g
  m(B) ... ?
 3. dosadíme do vzorce a vypočítáme:

  m(B) = 20 g
 4. odpověď: Reakcí 16 g mědi vznikne 20 g sulfiu měďného.
PŘÍKLADY:
 1. Vypočtěte hmotnost oxidu siřičitého, která vznikl spálením 8g síry.
  S + O2 --> SO2
 2. Reakcí železa s kyselinou sírovou vzniká vodík a síran železnatý.
  Vypočtěte hmotnost železa, kterou potřebujeme k přípravě 20g vodíku.
  Fe + H2SO4 --> H2 + FeSO4
 3. Vypočtěte hmotnost vápníku potřebného k oxidaci na 112g oxidu vápenatého.
  2Ca + O2 --> 2 CaO
 4. Vypočtěte hmotnost uhličitanu vápenatého, kterou potřebujeme k výrobě 112kg páleného vápna ( oxidu vápenatého).
  CaCO3 --> CaO + CO2
 5. Vypočtěte hmotnost hliníku a hmotnost kyslíku potřebnou k přípravě 51g oxidu hlinitého.
  4 Al + 3 O2 --> 2 Al2O3
 6. Vypočtěte hmotnost oxidu fosforečného, který vznikl spálením 31g fosforu.
  P + O2 --> P2O5 ( !!! rovnici uprav ! )
 7. Vypočtěte hmotnost bromu, který se vyloučí z 206g bromidu sodného s přebytkem chlorové vody.
  NaBr + Cl2 --> Br2 + NaCl ( !!! rovnici uprav ! )
 8. Vypočtěte hmotnost chloridu hlinitého, který vznikl reakcí 105g chloru s práškovým hliníkem.
  Al + Cl2 --> AlCl3 ( !!! rovnici uprav ! )
 9. Tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého vzniká rtuť a kyslík.
  Vypočtěte hmotnost rtuti a kyslíku, který vznikne rozkladem 108,5g oxidu rtuťnatého.
 10. Koupili jsme 50 kg páleného vápna. Kolik kg hašeného vápna připravíme z tohoto množství páleného vápna ?
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ
OBSAH
Látkové množství Molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková koncentrace
Úlohy z chemických olympiád