Teplo a chemická reakce

Exotermické reakce
= reakce, při kterých se uvolňuje teplo.
(např. hoření uhlíku, hoření vodíku s chlorem, …)
Endotermická reakce
= reakce, při kterých se teplo spotřebovává.
(např. rozklad uhličitanu vápenatého ve vápenkách při výrobě páleného vápna)Molární teplo reakce (Qm)
= teplo, které se uvolní nebo spotřebuje při rekci látkového množství retantů, jaké udávají stechiometrické koeficienty v příslušné chemické rovnici. stav reaktantů v chemické rovnici označujeme:

příklad reakce:
CaCO3(s) + 2 HCl(aq) ---> CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)
Qm = - 16 kJ/mol
OBSAH
Hoření látek se vzduchem Exotermické a endotermické rovnice Paliva Jaderná energie Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie
Úlohy z chemických olympiád