Organická chemie

Organické skoučeniny

= sloučeniny, ve kterých jsou vázáné atomy uhlíku a většinou i vodíku.
Některé z nich obsahují i vázaný O, N, S, P, méně často halogeny, popř. další prvky.
Pozor ! mezi organické sloučeniny nepatří : CO, CO2, uhličitany.
Ve všech organických sloučeninách je každý atom uhlíku vázán vždy čtyřmi vazbami - atomy uhlíku jsou čtyřvazné.
např.vazbu mezi atomy uhlíku značíme C - C, mezi atomy uhlíku a vodíku C - H

Vzorce:

molekulové
- vyjadřují počet a druh atomů v molekule
oxid uhličitý CO2
methan CH4
strukturní
- zázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání
oxid uhličitý O = C = O
methan

Ve srukturních vzorcích organických látek z každého atomu uhlíku vycházejí čtyři vazby.
Hlavním důvodem, proč uhlík vytváří takové množství sloučenin, je schopnost jeho atomů se vzájemně vázat. Vznikají tak uhlíkaté řetězce různých tvarů.

Uhlíkaté řetězce:

otevřenýuzavřený
přímýrozvětvenýkruhový

Vazby v organických sloučenínách

jednoduchádvojnátrojná
OBSAH
Organická chemie Alkany Alkeny Alkyny Areny Zdroje uhlovodíků Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád