MOLÁRNÍ HMOTNOST ( M )

Molární hmotnost M je poměr hmotnosti látky m a jejího látkového množství n:


Molární hmotnost je důležitou charakteristikou chemických prvků i sloučenin a nalezneme ji chemických tabulkách.
Molární hmotnost látek můžeme vypočítat jako součet molárních hmotností všech atomů, které vyjadřuje vzorec sloučeniny.

Př. Urči molární hmotnost oxidu železitého

M(Fe) = 55,8 g/mol

M(O) = 16 g/mol

M(Fe2O3) = 2 . 55,8 g/mol + 3 . 16 g/mol = 159,6 g/mol


Př. Urči hmotnost 2 molů molekul chlorovodíku

n = 2 moly

M(H) = 1,01 g/mol

M(Cl) = 35,5 g/mol

M(HCl) = 36,5 g/mol

ze vzorce molární hmotnosti odvodíme : m = M . n

m = 36,5 . 2 = 73

m = 73 g


ÚKOLY:
 1. Vypočítej molární hmotnost :
  • dusíku N2
  • oxidu siřičitého SO2
  • ozónu O3
  • amoniaku NH3
 2. Určete prvek, jehož látkové množství je 0,25 mol a hmotnost je 8g.
 3. V jakém poměru látkových množství reaguje kyslík :
  • se sírou při vzniku oxidu siřičitého
  • s mědí při vzniku oxidu měďnatého
 4. Napiš vzorec a určí molární hmotnost látek :
  • kyseliny sírové
  • kyseliny dusičné
  • sulfidu hlinitého
  • chloridu měďnatého
  • hydroxidu železitého
 5. Vypočítej:
  • hmotnost 1 molu síry
  • hmotnost 2 molů oxidu siřičitého
  • hmotnost 3 molů vody
ŘEŠENÍ ÚKOLŮ