LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ ( n )

Látkové množství vyjadřuje množství látky pomocí počtu částic.
Jednotkou je mol.
Jeden mol je látkové množství látky, která obsahuje tolik částic (atomů, molekul, iontů), kolik atomů je obsaženo ve nuklidu 12C, jehož hmotnost je přesně 12 g.
1 mol = 6,023.1023 částic.... Avogadrova konstanta

Stechiometrické koeficienty ve vzorci určují látková množství jednotlivých prvků v
1 molu látky.
1 mol látky AxBy tedy obsahuje x molů prvku A a y molů prvku B
Za normálních podmínek (tlak 101325 Pa, teplota 273,15 K) je objem pro plyny konstantní a 1 mol plynu má objem 22,414 dm3.
OBSAH
Látkové množství Molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková koncentrace
Úlohy z chemických olympiád