Jaderná energie

Radioaktivita = vlastnost některých látek samovolně vydávat pronikavé neviditelné záření.
Látky, které toto záření vysílají, jsou radioaktivní. Záření radioaktivních látek je způsobeno přeměnami v jádrech atomů, a proto se též nazývá jaderné záření.

Přeměny jader vyvolané vzájemným působením (srážkami)
s jinými jádry nebo částicemi nazýváme jaderné reakce, při nichž mohou vzniknout jádra úplně jiných prvků.

jaderná elektrárna
= elektrárna, v níž se štěpením jader v jaderných reaktorech získává tepelná energie, přeměňovaná v parní turbíně na energii mechanickou.

Přeměna na elektrickou energii se uskutečňuje v synchronním generátoru poháněném parní turbínou.
Část tepla se může odvádět k vytápění nebo průmyslovému využití (jaderná teplárna).

on-line odkazy
Jaderná energie
Domácí pokusy z jaderné fyziky
OBSAH
Hoření látek se vzduchem Exotermické a endotermické rovnice Paliva Jaderná energie Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie
Úlohy z chemických olympiád