Hoření látek se vzduchem

Hoření je děj, při kterém vzniká teplo a světlo. Při hoření vznikají látky jiných vlastností než má hořící látka.
Plamen je sloupec hořících, většinou plynných látek.
    Hořlavé látky, lze zapálit tehdy:
  1. má-li k nim přístup kyslík
  2. jsou-li zahřáty na určitou teplotu
Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které hořlavá látka působením plamene nebo jiskry vzplane a opět zhasne.
Hořlaviny jsou látky, které prudce hoří se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene.
Hašení plamene je založeno na ochlazení hořící látky pod teplotu vznícení nebo zamezení přístupu kyslíku k hořící látce.
Hasební prostředky - voda, písek, oxid uhličitý, pěna, prášek a halony.

Hasební prostředekHašení Nelze hasit
Vodapevné látky
(dřevo, uhlí, seno ...)
elektrické zařízení pod napětím, benzín, lehké kovy
Písekkovy,při menších požárech, kdy nelze použít vodu-
Oxid uhličitýkapaliny, plyny, elektrické zařízení pod napětímlehké kovy a prach
Pěnapevné látky, kapaliny ( benzín, nafta)elektrické zařízení pod napětím, lehké kovy
Práškykapaliny, plyny, elektrické zařízení, knihovny, archívylehké kovy, prach, jemná mechanika a elektronika
Halonykapaliny, plyny, elektrická zařízenív uzavřených místnostech, škodí atmosféře

Oheň = člověkem řízené hoření v omezeném prostoru
Požár = člověkem nekontrolovatelné hoření v předem nevymezené prostoru.
Požáry každoročně způsobují mnohamilionové škody a dochází při nich i ohrožení zdraví a života lidí.
Proto je nutné požárům předcházet a znát prostředky k jejich hašení.
Pokud nemůžeme uhasit požár vlastními silami, voláme na pomoc hasiče na telefonním čísle 150.
OBSAH
Hoření látek se vzduchem Exotermické a endotermické rovnice Paliva Jaderná energie Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie
Úlohy z chemických olympiád