Elektrolýza

Redoxní reakce, které probíhají na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou, nazýváme elektrolýza.
Elektrolýza neprobíhá samovolně, je třeba dodat el. energii.

Elektrolýza CuCl2:

ve vodném prostředí - ionizace: CuCl2 --› Cu2+ + 2 Cl-
na katodě (záporné elektrodě) - přijmou elektrony: Cu2+ + 2 e- --› Cu
na anodě (kladné elektrodě) - odevzdají elektrony: 2Cl- - 2 e- --› Cl2
Při elektrolýze se na katodě vždy vylučuje vodík nebo kov

Průmyslové využití elektrolýzyOBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Galvanický článek Koroze kovů
Úlohy z chemických olympiád