ALKENY

ETHEN (ethylen)

PROPEN


DIENY

- obsahují dvě dvojné vazby mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci

např. BUTADIEN - k výrobě umělého kaučuku
OBSAH
Organická chemie Alkany Alkeny Alkyny Areny Zdroje uhlovodíků

Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád