VODA ( H2O )

Hydrosféra - vodní obal Země

Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na Zemi.
Více než 70 % zemského povrchu je pokryto vodou, z toho je 97 % slaná voda, 2 % ledovce a věčný sníh, 1 % ostatní voda .

Vlastnosti vody:

Čirá kapalina, bez chuti a zápachu, elektricky nevodivá .

Čistá voda, tj. voda neobsahující žádné rozpuštěné látky, vře při 100°C a tuhne při 0°C. Obsahuje-li voda rozpuštěné látky, bod varu i bod tuhnutí se mění.

Při varu vody vzniká plyn, kterému se říká vodní pára, při tuhnutí vody pevná látka - led. Na rozdíl od většiny látek voda při tuhnutí zvětšuje svůj objem, led má tedy menší hustotu a na vodě plave.

Voda je velmi dobré rozpouštědlo - což znamená, že se mnoho látek ve vodě rozpouští a vytváří různé roztoky.

Podle množství rozpuštěných látek rozdělujeme vodu na :

Měkká voda - minerální látky ve vodě ( malé množství )
Tvrdá voda - minerální látky ve vodě ( velké množství )
Minerální voda - větší množství rozpuštěných minerálních látek a plynů, zejména oxidu uhličitého

Použití vody :


OBSAH
S m ě s i Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád