Laboratorní práce - Destilace

Úkol

Oddestiluj vodu z roztoku připraveného z modré skalice a vody.
Pomůcky:

Postup
  1. Sestav destilační aparaturu.
  2. Ve destilační baňce zahřívej roztok.
  3. Na teploměru sleduj teplotu unikajících par.
  4. Porovnej barvu destilátu a původního roztoku.
Výsledky a závěry
V následujícím textu doplň naměřenou teplotu a výrazy: nezvětšovala, plynule, menší, bezbarvá voda,
Při zahřívání roztoku vzrůstala teplota unikajících par až do teploty ... , kdy začal roztok vřít.
Potom se teplota unikajících par už ............ .
Získaná předestilovaná kapalná látky byla ......... .
Při destilaci uniká ze zahřívané směsi nejprve látka, která má ....... teplotu varu.
Obrázek destilační aparatury
OBSAH
S m ě s i Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád