Rozdělení chemie na:

- obecnou

= se zabývá teoretickými poznatky o vlastnostech a stavbě látek,
o chemických reakcích

- anorganickou

= nauka o vlastnostech, přeměnách prvků a jejich sloučenin ( kromě organických sloučenin uhlíku).

- organickou

= nauka o vlastnostech a přeměnách látek obsahujících uhlík a jeho sloučenin (mimo oxidu uhličitého , kyseliny uhličité a jejích solí, karbidů , sirouhlíku aj.).

- analytickou

= stanovuje složení látek pomocí kvalitativních a kvantitativních metod.

- makromolekulární chemie

se zabývá vysokomolekulárními látkami - přírodními nebo syntetickým

- biochemie

zkoumá reakce v živých organismech. Příkladem může být fotosyntéza.

- obory hraničící s jinými vědami

např. biochemie, geochemie, jaderná chemie

OBSAH
Co je chemie Laboratorní řád Vlastnosti látek
> Rozdělení chemie < Úlohy z chemických olympiád