6.C pomohla odhalit vraha Zuzany K.

29.6.2016 at 06:31

Ve čtvrtek 23. června se elitní zásahová jednotka čítající 27 kriminalistů vydala vyšetřovat záhadnou vraždu Zuzany K. (24) do nedaleké Kopřivnice. Akce pod krycím názvem „STOPA“ byla zahájena v Šustalově vile Lašského muzea v Kopřivnici, do níž kriminalisté nikým nepostřehnuti vstoupili přesně v 8.48. Následovala série náročných výslechů 3 podezřelých, pitva oběti, snímání a porovnávání otisků prstů, mikroskopická analýza vláken, biologický rozbor DNA, daktyloskopie, trasologie a toxikologie. Po tomto vyšetřovacím procesu byly nalezeny usvědčující důkazy a odhalen pachatel. Na něj byla uvalena vazba a čeká se na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Kvůli presumpci neviny vám však zatím nemůžeme podat bližší informace.

Po vysilujícím vyšetřování skupinku kriminalistů čekala odměna: populárně naučný spot televize Polar o stalkingu, kýžený rozchod na kopřivnickém náměstí a poté turnaj v  plážovém volejbalu na letním koupališti. Počasí se náramně vydařilo, užili jsme si tuny legrace. V závěru bych jménem naší třídy chtěla moc poděkovat paní učitelce Petře Tománkové, že doplnila naše řady jako pedagogický doprovod.

 

Mgr. Petra Běhalová

Osvětim

29.6.2016 at 06:29

Středeční exkurze do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi ve mně i ostatních účastnících zanechala mnoho smíšených, převážně skličujících, pocitů. Dramatický přednes naší polské průvodkyně dodal celé prohlídce autentickou atmosféru.

Při průchodu „branou smrti“ mi přeběhl mráz po zádech. Sice jsem to neprožívala tak moc jako například pamětníci či rodinní příslušníci obětí, ale Osvětim a Birkenau dokáží poznamenat snad každého. Nejsilnější moment prohlídky nastal u vitrín se zachovalými předměty, jež našla Rudá armáda při osvobozování. Vlasy, kufry, boty, kartáče, hřebeny nebo hrnečky nevinných lidí. Lidí jako jsme my. Myslím si, že jsem nebyla jediná, která si neustále opakovala jedno slovo „proč“.

Poté na nás čekalo nádherné historické město Kraków, v němž se všem zlepšila nálada. Každý by měl však navštívit ono pietní místo. Minimálně ho přiměje vážit si prostých věcí, jež má, a upevní mu jeho hodnoty. Opět platí úsloví: „Jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet.“

 Terezie Bechná, IX. A

Osvětim-tábor konce

„Ne, nechoď pryč!“
„Mlč, vezmu na tě bič!“
„Ne, pane dozorce, nebudu,
stejně si tady jen tři měsíce pobudu!“

Život lidí skončil vlakem,
vyhasl fyzickým, psychickým útlakem.
Dozorci by se měli stydět,
měli by to vězňovýma očima vidět.

Rodiny se roztrhly, ztratily se v prachu,
zbyl jsi jen ty, unavený, starý dobrý brachu.
Tvoje žena, syn a dcera navštěvují nebe,
dnem i nocí nejvroucněji modlí se za tebe.

Jak plyne čas, hrůznému plánu se daří,
umírají v plynu dospělí, děti, mladí, staří,
muži, ženy bez rozdílu.
I ty, dozorce, na bedrech neseš svou část podílu.
Klára Melčáková, IX.A

 

„3 dny v Ústřední hasičské škole“

23.6.2016 at 15:16

                Již tradičně i v letošním školním roce tým pedagogů z naší školy připravil v  rámci průřezových témat Ochrana člověka za mimořádných událostí a Enviromentální výchova pro žáky 8. ročníku aplikační kurz s názvem „3 dny …“.

Pobytový kurz pro 51 žáků, 31 dívek a 20 chlapců, se uskutečnil v areálu Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v údolí řeky Moravice ve dnech 15. – 17.6.2016. Kromě učitelů: M.Balová, J.Boudová, R.Bárta a K.David, se na organizaci, průběhu a materiálovém zabezpečení kurzu podíleli i pracovníci Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích.

Přestože v letošním roce nám až tak nepřálo počasí a museli jsme proto pozměnit rozvrh aktivit, program kurzu byl splněn. Cílem kurzu byla aplikace teoretických znalostí o poskytování pomoci druhým, sebeochraně a enviromentálních znalostí získaných ve škole, a také zlepšení praktických dovedností dětí, jejich fyzické zdatnosti, schopnosti vypořádat se s nenadálými situacemi a v neposlední řadě i zlepšení komunikačních dovedností a týmové spolupráce.

Po absolvování kurzu jsou tedy děti schopny se orientovat v přírodě pomocí mapy a buzoly i podle přírodních útvarů. Chovají se v souladu s přírodou, uvědomují si možná rizika pobytu v přírodě. Jsou vybaveny vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci a evakuaci zdravotně znevýhodněných. Uvědomují si nebezpečí povodní a záplav, zvládají základy manévrování při evakuaci na gumovém člunu na tekoucí vodě. Dodržují pravidla bezpečnosti při aktivitách na lanech a boldrovací stěně a jsou schopny tyto překážky překonat. Jednají podle zásad bezpečnosti na střelnici a zvládají střelbu ze vzduchovky vleže. Dodržují zásady požární ochrany doma i v přírodě.

Kurz byl realizován formou prožitkové pedagogiky především za použití různorodých aktivit v přírodě. Žáci byli rozděleni do čtyř týmů po 12 -13. Absolvovali praktický výcvik chování v různých situacích a byli aktivizováni prvky osobnostní výchovy k rozvoji sebedůvěry, individuální zodpovědnosti, skupinové soudržnosti, ke zlepšení schopnosti posuzovat pozitivní i negativní procesy ve skupině.

Forma aplikačního kurzu byla zvolena proto, že pokud je výuka realizována intenzivním praktickým výcvikem, jsou výsledkem nejen dovednosti, ale i teoretické znalosti jsou trvalejší. Žáci jsou pozornější, daleko ochotněji přijímají sdělované a berou výcvik jako hru. Velký význam mělo pro žáky vzájemné učení, kdy nositelem nějaké nové znalosti nebo dovednosti nebyl učitel ale spolužák.

Aktivity v přírodě byly zvoleny proto, že tyto aktivity rozvíjejí takové schopnosti, postoje, dovednosti, znalosti, které jsou důležité pro budoucnost – sebedůvěra, spolupráce, důvěra v druhé, vyjednávání a rozhodování se, schopnost kritického myšlení a řešení problémů, tvořivost, vynalézavost, přejímání odpovědnosti za vlastní činy, zpětné hodnocení jednání vlastního i druhých a také zdatnost a upevňování zdraví.

Výuka byla rozdělena na osm vzdělávacích jednotek. Každá vzdělávací jednotka měla teoretickou část, která byla zaměřena na vysvětlení pravidel bezpečnosti a chování při konkrétní aktivitě, a praktickou část, ta byla věnována nácviku a zdokonalování nových dovedností většinou formou skupinové práce.

Pro hodnocení dosažených cílů byla vytvořena následující kritéria: žák dodržuje pravidla bezpečného chování v různých prostředích, překonává jednodušší přírodní překážky, chová se v souladu s přírodou, používá správné postupy při sebeochraně a poskytování pomoci druhým.

Žáci byli hodnoceni podle výsledků dosažených ve vědomostním testu (forma finské stezky), aktivitě při skupinové práci a praktické prezentaci znalostí a dovedností. Na závěr kurzu si žáci mohli zasoutěžit ve střelbě ze vzduchovky, bodrování, kanoistice či šifrování na čas.

Kromě povinných témat si žáci mohli zahrát malou kopanou, plážový volejbal, malou kopanou, stolní tenis, zdokonalit se v morseovce a prstové abecedě. Našli si čas i na obyčejný „potlach“.

Nedošlo k žádným úrazům, pouze jsme zneškodnili pět klíšťat, žáky jsme poučili o možných rizicích a informovali jsme jejich rodiče o následném postupu.

Mgr. Jarmila Boudová

 

 

Kamenná polévka ve čtvrté třídě.

23.6.2016 at 13:26

Kamenná polévka ve čtvrté třídě.

Žáci jazykové skupiny 4.A a4.B nastudovali dramatizaci příběhu Stone Soup. U nás je podobný příběh znám pod názvem Polévka ze sekyrky. Přesto, že se poměrně rozsáhlý text musely děti  naučit během pobytu na škole v přírodě, vše nakonec zvládly na výbornou. Natáčení nás bavilo a příští rok si jej určitě zopakujeme.

Mgr. Ivana Juříková

Výtvarná soutěž – Jarošův statek, Studénka

23.6.2016 at 12:19

Středisko ekologické výchovy Jarošův statek o.p.s. ve Studénce vyhlásilo na podporu dětské fantazie výtvarnou soutěž  ZVÍŘÁTKA NA STATKU. Úkolem dětí bylo nakreslit kterékoliv zvíře žijící na Jarošově statku.

Z celkového počtu 322 prací porota vybrala 10 nejúspěšnějších v každé kategorii.

V kategorii 5. – 6. ročníků se žákyně V.A

Aneta Košutová, Denisa Moučková, Daniela Suchánková umístily mezi oceněnou TOP 10.

V kategorii 7. – 9. ročníků

Vendula Janková a Kateřina Kováčiková z VIII. A obsadily shodně 1. místo

Slavnostní veřejné vyhlášení vítězů obou soutěží se koná v úterý 21.06.2016 v 17:00 v Městské knihovně Studénka.

V době od 23.06. do 22.07.2016 bude k vidění v knihovně výstava výtvarných prací dětí, které se soutěže zúčastnily.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Eva Nyklová